Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 12. studenog 2015. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED
 
0.   Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice i 17. žurne sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualan sat
2.   Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. g. donošenje Zaključka o istome
3.   Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.g i donošenje zaključka o istom
4.   Izvještaj o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06.2015. g. i donošenje Zaključka o istom
5.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja privatnih (osobnih) automobila u službene svrhe
6.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja službenih mobilnih telefona
7.   Donošenje Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
8.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
9.   Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2016. do 2018. godine
10. Donošenje Plana davanja koncesija u 2016. godini
11. Donošenje Zaključka o klapanju Aneksa sporazuma

 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
 2. Razno

17. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

17. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 07 . rujna 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1.    Obilježavanje Dana Općine
2.    Donošenje  Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
3.    Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 02.srpnja 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
3.    Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    Izmjene i dopune programa poticanja poduzetništva u 2015.g.
b)    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.
c)    Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g.

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat  će se 15. lipnja 2015. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 14. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kravarsko
3.    Rasprava o zakupu poslovnog prostora – pošta u Kravarskom 
4.    Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda, te sudaca porotnika za mladež Općinskog i Županijskog suda u Velikoj Gorici
a.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za  imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda
b.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda
c.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda
d.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda 
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Općine Kravarsko
6.    Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama Općine Kravarsko
7.    Donošenje Zaključka o imenovanju radne skupine za Izradu Strategije razvoja Općine Kravarsko
8.    Razno

AKTI SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2014. g.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika srpanj – prosinac 2014.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2014.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa poticanja poduzetništva u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.

– Zaključak o sklapanju Sporazuma s Gradom Velika Gorica

– Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko od 2014. do 2020. godine

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za  2014.g.

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 17. ožujka 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

 1. Obilazak klizišta na području Općine 
 2. Verifikacija zapisnika sa 13. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 3. Aktualni sat
 4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2014. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 8. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 9. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Odluke rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2014.g.
 11. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2014. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 12. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 13. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2014. godinu i  donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 14. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 15. Donošenje Zaključka o sklapanju sporazuma s Gradom Velika Gorica o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova
 16. Razno

AKTI SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. godinu

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013.

– Odluka o potrebi ustroja pred škole

– Odluka o izmjeni i dopuni  odluke  izvršenju proračuna za 2014.

– Zaključak o II Izmjenama Zaključka o imenovanju članova odbora za Statut, Poslovnik i propise

– Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

– Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava  zaštite i spašavanja za 2014.g

– Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

13.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

13.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 12. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 2. Aktualni sat
 3. Rasprava o klizištima na području Općine Kravarsko
 4. Prijedlog Odluke o potrebi ustroja pred škole
 5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Kravarsko za 2014.g. te Zaključak o prihvaćanju iste
 6. Prijedlog Zaključka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
 7. Prijedlog I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture  na   području Općine Kravarsko  u 2014. g.
 8. Prijedlog II izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2014. g.
 9. Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2014 g.
 10. Prijedlog I izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2014. g.
 11. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2014. g
 12. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2014. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 13. Prijedlog II  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2014. g.   sa    projekcijom    za   2015. i   2016. g.
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna  Općine Kravarsko za 2014.g.
 15. Razno