Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

  1. ZDRAVKO HORVAČIĆ – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
  2. STJEPAN TIČARIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
  3. DANIJEL PETRAC – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
  4. DRAŽEN SREMIĆ
  5. TOMISLAV KUZMIĆ
  6. MARIO KOLAREC
  7. VJEKOSLAV KOLAREC
  8. BOŽIDAR PETRAC
  9. DRAGICA CEKOVIĆ

OBJAVA AKATA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

OBJAVA AKATA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade

2. I. izmjene i dopune Odluke o imenovanju  članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

3. II. izmjene i dopune  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

4. Odluka o odobrenju preraspodjele proračunskih sredstava bez ograničenja ukoliko se na taj način osiguravaju sredstva za sanaciju potresa

5. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada i infrastrukture oštećenih potresom na području Općine Kravarsko

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 03. veljače 2021. godine sa početkom u  19,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  23. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Verifikacija zapisnika sa  24. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Aktualni sat

3. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade

4. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o imenovanju  članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

5. Donošenje II izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o odobrenju  preraspodjele proračunskih sredstava bez ograničenja ukoliko se na taj način osiguravaju sredstva za sanaciju potresa

7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada i infrastrukture oštećenih potresom na području Općine Kravarsko

8. Razno

OBJAVA AKATA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

2. Plan davanja koncesija u 2021. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

4. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

5. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Odluka o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Program upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. II.  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. II.  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. II. izmjene i dopune  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. II.  izmjene i dopune  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Odluka o osnivanju  Savjeta mladih

Napomena: II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 22. prosinca 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  22. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2021. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

5. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

6. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

7. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Donošenje Odluke o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. Donošenje  II izmjena i dopuna  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Donošenje Odluke o osnivanju  Savjeta mladih

24. Razno

Napomena: Prijedlozi programa pod rednim brojem 9, 10, 11 i 12 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 13 – prijedlog Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, a II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2017. – 2021.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2017. – 2021.

1.ZDRAVKO HORVAČIĆ
2.STJEPAN KOLAREC
3.JOSIP PAVUŠEK
4.NENAD PAVUNČEC
5.STJEPAN SREMIĆ
6.IVICA KOMPES
 7.JOSIP BELAČIĆ
8.DANIJEL PETRAC
9.MIHAEL MIKOVIĆ
10.VJEKOSLAV KOLAREC
11. BOŽIDAR PETRAC

Preuzmite poslovnik Općinskog vijeća – ovdje

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Nenad Pavunčec 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec  

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA  Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko
   

Javnost rada tijela vlasti  Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.  Odluke i drugi opći akti objavljuju se u “Glasniku Zagrebačke županije”. Poveznicu na glasnik možete preuzeti ovdje.  

JAVNO SAVJETOVANJE 12.05.2020.Poziv javnosti – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada
Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću- nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kravarsko
12.05.2020.Poziv javnosti – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otpada Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko