Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

 1. MARIO KOLAREC – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. STJEPAN TIČARIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 3. DRAGICA CEKOVIĆ – ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 4. DRAŽEN SREMIĆ
 5. TOMISLAV KUZMIĆ
 6. ZDRAVKO HORVAČIĆ
 7. JOSIP ZAGORAC
 8. BOŽIDAR PETRAC
 9. DANIJEL PETRAC

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Kravarsko

Popis udjela članova predstavničkog tijela Općine Kravarsko u vlasništvu poslovnih subjekata

Objava akata sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine , zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu i zaključak o prihvaćanju

6. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kravarsko

7. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2024.godini

8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara za 2024. godinu

9. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

10. Zaključak o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika

11. I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

12. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Dražena Sremića

13. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Maria Kolarca

14. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Tomislava Kuzmića

15. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Zdravka Horvačića

16. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gornji Hruševec na k.č.br. 1164“ unutar mjere 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.“, Prilog 6 – Opis projekta

17. I. izmjene i dopune Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028. godine

18. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Stjepana Tičarića

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 20. ožujka 2024. godine održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kravarsko
 7. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2024.godinu
 8. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara za 2024. godinu
 9. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Zaključka o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika
 11. I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 12. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Dražena Sremića
 13. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Maria Kolarca
 14. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Tomislava Kuzmića
 15. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Zdravka Horvačića
 16. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gornji Hruševec na k.č.br. 1164“ unutar mjere 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.“
 17. Razno

Objava akata sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

4. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

5. II. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

6. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

8. Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Kravarsko

9. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – mrtvačnice i groblja javnim dobrom u općoj uporabi

10. Zaključak o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028.

11. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kravarsko

13. Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko za 2024. godinu

14. Zaključak o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. Odluka o razrješenju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

16. Odluka o imenovanju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

17. Odluka o razrješenju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

18. Odluka o imenovanju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

19. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko

20. Odluka o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. dodijeljenih Općini Kravarsko

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 21. prosinca 2023. godine održati će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

3. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

4. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

5. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

6. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

8. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Kravarsko

9. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – mrtvačnice i groblja javnim dobrom u općoj uporabi

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028.

11. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kravarsko

13. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko za 2024. godinu

14. Donošenje Zaključka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

16. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

17. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

18. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

19. Donošenje Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko

20. Donošenje Odluke o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. dodijeljenih Općini Kravarsko

21. Razno

Objava akata sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Zaključak o mirovanju mandata općinskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog vijećnika

3. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Odluka o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Odluka o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

7. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

8. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

9. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

11. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

14. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

15. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

18. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

19. Proračun Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje

20. Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 29. studenog 2023. godine održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

7. Donošenje Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

8. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Kravarsko

9. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

10. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu i Odluka o donošenju

11. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

12. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

13. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

14. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

16. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

18. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje uz Proračun

19. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

20. Razno

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 25. listopada 2023. godine održati će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

 1. Odluka o davanju mišljenja o Konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačnom nacrtu Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine

Objava akata sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2023.g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o Izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2023.g., Obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju istoga

4. Zaključak o davanju suglasnosti za izgradnju novog antenskog stupa kod bivšeg Vojnog objekta u Pustikama

5. Zaključak o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

6. Odluka o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 6. rujna 2023. godine održati će se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u Domu kulture Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2023. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Zaključak o davanju suglasnosti za izgradnju novog antenskog stupa kod bivšeg Vojnog objekta u Pustikama

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2023.g., Obrazloženje i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

6. Odluka o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

7. Razno