Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ZAKONI

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.

Zakon o radu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o grobljima

Zakon o trgovini

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o javnim cestama

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o računovodstvu

Ovršni zakon

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o listi profesionalnih bolesti

Zakon o koncesijama

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o proračunu

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o poreznoj upravi

Zakon o doprinosima

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o parničkom postupku

Prekršajni zakon

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Zakon o reviziji

Zakon o sudskim pristojbama