Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 13. lipnja 2024. godine održati će se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika

  1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2023. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2023. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2023. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2023. g i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2023. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2023.g.

8. Donošenje Odluke o I. Izmjena i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta

10. Donošenje Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava sa podračuna za posebne namjene u Zagrebačkoj banci d.d.

11. Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova

12. Razno

Projekt DVD-a Kravarsko “Prilagodba intervencijskog vozila”

DVD Kravarsko je zahvaljujući subvenciji Zagrebačke županije uspješno provelo projekt “Prilagodba intervencijskog vozila” što je uključivalo radove na intervencijskom vozilu.
Radovi su obuhvaćali podizanje police i montažu izvlačnog nosača za dva izolaciona aparata, izradu nosača za ljestve sastavljače, ugradnju pet komada lampi sa instalacijom, izrada dodatne izvlačne police.

Cilj provedbe ovog projekta je povećanje operativne sposobnosti DVD-a Kravarsko, odnosno kvalitetnije i sigurnije obavljanje vatrogasnih djelatnosti.

Radovi su sufinancirani od strane Zagrebačke županije u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2023. godini.

Objava akata sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine , zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu i zaključak o prihvaćanju

6. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kravarsko

7. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2024.godini

8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara za 2024. godinu

9. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

10. Zaključak o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika

11. I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

12. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Dražena Sremića

13. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Maria Kolarca

14. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Tomislava Kuzmića

15. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Zdravka Horvačića

16. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gornji Hruševec na k.č.br. 1164“ unutar mjere 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.“, Prilog 6 – Opis projekta

17. I. izmjene i dopune Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028. godine

18. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Stjepana Tičarića