Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gospodarenje otpadom

ODVOZ OTPADA OD 01.07.2020.

13.05.2022. – 13.06.2022.

Prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Od 01.07.2020.g. uslugu odvoza otpada na području Općine Kravarsko pružati  će VG Čistoća d.o.o.

 

Sve detalje možete vidjeti u nastavku

Obavijest VG Čistoća d.o.o.

Raspored odvoza otpada od 01.07.2020.

CJENIK javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kravarsko

Pregled cijena sa PDV-om (paušal, jedan odvoz, dva odvoza / mjesečno) – za fizičke osobe (domaćinstva)

Volumen spremnika bez odvoza/

paušal

jedan odvoz

mjesečno

dva odvoza

mjesečno

120 l 55,37 kn 64,46 kn 73,54 kn
240 l 55,37 kn 73,54 kn 91,71 kn

Raspored odvoza glomaznog otpada

Naselje Nadnevak Lokacija
Pustike 06. i 07. srpanj 2020. Kod raspela (preko puta)
Barbarići Kravarski 08. i 09. srpanj 2020. Kod igrališta (društvenog  doma)
Podvornica 10. i 13. srpanj 2020. Ispred društvenog doma
Kravarsko 14. i 15. srpanj 2020. Sajmište
Žitkovčica 16. i 17. srpanj 2020. Na ulazu u Žitkovčicu
Novo Brdo 20. i 21. srpanj 2020. Križanje za Vujnoviće
Gladovec Kravarski 22. i 23. srpanj 2020. Kod igrališta
Donji Hruševec 24. i 27. srpanj 2020. Kod groblja
Čakanec 28. i 29. srpanj 2020. Križanje  Pejaki – Nestići
Gornji Hruševec 30. i 31. srpanj 2020. Kod Lončara  – nasuprot autobusne stanice

Suglasnost na cjenik

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Obavijest o promjeni davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kravarsko

Sve Odluke i suglasnosti objavljene su  u “Glasniku Zagrebačke županije”  br. 19/20 od 10.06.2020. godine.

Usporedba postojećih  i novih predloženih  neprihvaćenih cijena Eko-Flora Plus d.o.o. i  prihvaćenih cijena VG Čistoće d.o.o.

Nepropisno odbačeni otpad – mole se svi stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom  otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022, e-mail: opcina@kravarsko.hr ili osobno u prostorije Općine Kravarsko.

Papir i plastika na području cijele Općine odvajaju se na kućnom pragu u vrećama plave i žute boje.  Spremnici za staklo postavljeni su na lokacijama u Kravarskom (centar 2 spremnika), Donji Hruševec (2 spremnika), Gornji Hruševec (1 spremnik), Barbarići Kravarski (1 spremnik). Spremnici za MET i tekstil postavljeni su na lokacijama u Kravarskom, Donji Hruševcu  i Gornjem Hruševcu.

Predviđeni popis lokacija MRD-a najavljen od 01.11.2018.  biti će objavljen naknadno, obzirom da je koncesionar tražio odgodu zbog neispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta do zadanog roka.

Upute za odvajanje otpada


 

BROŠURE I LETCI

MOJE DOBRE NAVIKE – razvrstavamo  otpad

NAVIKE USVOJIMO I OTPAD ODVOJIMO

EE OTPAD

KOMPOSTIRANJE

Odluke  i dokumentacija vezane uz gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Odluka o davanju koncesije

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017 – 2022. godine

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 17. studenog  2017. godine do 18. prosinca  2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. godine na adresu Općina Kravarsko , Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/  (na linku ispod ovog teksta)

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko , svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK

Vlado Kolarec

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko 2017.-2020.