Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

1.III izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko   u   2017. g
2.III izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017. g.
3.III izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.
4.II izmjene i dopune Programa gradnje vodnih građevina na području  Općine Kravarsko za 2017. g.
5.I izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice Općine Kravarsko u 2017.g.
6.III izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2017.g. sa projekcijom za 2018. i 2019. g
7. Odluke o V izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8.Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.
9.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i zaključak  o istoj
10.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu i zaključak  o istom
11.Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine         Kravarsko
12.Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007. godine
13.Odluke o stjecanju / primitku nekretnina
14.Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
15.Odluke o prodaji zemljišta
16.Odluke  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 1, 2, 3, 4,5 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 6.  III izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g sa projekcijom za 2018. i 2019. g