Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

OBJAVA AKATA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. I izmjene i dopune Programa građenja u 2016. godini

2. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.07. do 31.12. 2015.Zaključak o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu Vlastitog pogona za razdoblje od srpanj-prosinac 2015. godineZaključak o prihvaćanju istoga

7. Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godiniZaključak o prihvaćanju istoga

8. Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godiniZaključak o prihvaćanju istoga

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

10. Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

11. Program upravljanja imovinom za 2016. godinuOdluka o usvajanju istoga

12. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko Odluka o usvajanju istoga

13. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. ožujka 2016. godine sa početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

4. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvačanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

5. Izvješće o radu  Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja kom. otpada na području Općine Kravarsko za 2015

-Prijedlog Zaključka o o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015.

7. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju  istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015

8. Prijedlog odluke  o II izmjeni  i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o II izmjeni i  dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

9. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja  i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne  i područne  (regionalne) samouprave na području Zagrebačke Županije  i donošenje Zaključka o primanju na znanje istoga

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama

10. Strategija upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko i donošenje Odluke o usvajanju Strategije

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

11. Program upravljanja imovinom za 2016.  godinu i donošenje Odluke o usvajanju Programa

Prijedlog Programa upravljanja imovinom za 2016. Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa upravljanja imovinom za 2016. godinu

12. Prijedlog   I  izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.

13. Prijedlog  I izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine Kravarsko  u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa građenja u 2016.

14. Razno

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i Zaključak o istome

2. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu

5. Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje (asfaltiranja) prometnica

6. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb

7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

8. Pravilnik o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko

9. Proračun 2016 (i svi programi)

10.  Rebalans IV (i izmjene svih programa)

11.  Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća i Plana civilne zaštite

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 23. prosinca 2015. godine sa početkom u 8:00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.
 4. Prijedlog   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.
 5. Prijedlog   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.
 6. Prijedlog   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.
 7. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g
 8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 9. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.
 10. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.
 11. Prijedlog II izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko u 2015. g.
 12. Prijedlog IV izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2015. g.
 13. Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2015 g.
 14. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.
 15. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2015. g.
 16. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 17. Prijedlog IV  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb.
 19. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja, materujalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.i Plana civilne zaštite, te donošenje Zaključka o prihvačanju istih.
 20. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju iste.
 21. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju istog.
 22. Prijedlog Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko,
 23. Razno

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

20. sjednica Općinskog vijeća održati će se 30. studenog 2015. godine sa početkom u 8.00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED
 
0.   Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualni sat
2.   Donošenje Odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko
3.   Razno

AKTI SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Rebalans 2015. III

Izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.

Objava akata sa 19. sjednice vijeća

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona

Odluka o izradi II izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Plan davanja koncesija u 2016. godini

Pravilnik o načinu korištenja privatnih osobnih automobila u službene svrhe

Pravilnik o načinu korištenja službenih mobilnih telefona

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za  razdoblje od 2016.-2018. godine

Zaključak o pokretanju svih radnji za kratkoročno zaduživanje Općine Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od  01.01.-30.06.2015.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za razdoblje siječanj-lipanj  2015.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine  Kravarsko

Zaključak o sklapanju Anex Sporazuma

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 12. studenog 2015. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED
 
0.   Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice i 17. žurne sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualan sat
2.   Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. g. donošenje Zaključka o istome
3.   Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.g i donošenje zaključka o istom
4.   Izvještaj o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06.2015. g. i donošenje Zaključka o istom
5.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja privatnih (osobnih) automobila u službene svrhe
6.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja službenih mobilnih telefona
7.   Donošenje Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
8.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
9.   Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2016. do 2018. godine
10. Donošenje Plana davanja koncesija u 2016. godini
11. Donošenje Zaključka o klapanju Aneksa sporazuma

 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
 2. Razno

17. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

17. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 07 . rujna 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1.    Obilježavanje Dana Općine
2.    Donošenje  Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
3.    Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.