Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

OBJAVA AKATA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2020.

do 2022. godine

2. Plan davanja koncesija u 2020. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2020.g.

4. Odluka o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

5. Odluka o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom

6. Odluka  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života

7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području Općine

Kravarsko

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2020.

godinu

11. Odluka o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

12. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini

13. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

14. Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

15. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

16. Proračun Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

17. Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu

18. Program upravljanja imovinom za 2020. godinu

19. I izmjene i dopune  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine

Kravarsko

20. II  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2019. godini

21. II  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

22. II izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

23. I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. godini

24. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 12, 13, 14 i 15 nalaze se pod rednim

brojem 17 – Proračun Općine Kravarsko za 2020. g

(Excel list – Komunalni programi)

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. prosinca 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  17. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za

razdoblje od 2020. do 2022. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2020. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna

Općine Kravarsko za 2020.g.

5. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom

7. Donošenje Odluke  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života

8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području

Općine Kravarsko

9. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

10. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020.

godinu

11. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine

Kravarsko za 2020. godinu

12. Donošenje Odluke o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

13. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini

14. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

15. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

16. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

17. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

18. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu

19. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2020. godinu

20. Donošenje I izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika

Općine Kravarsko

21. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2019. godini

22. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

23. Donošenje II izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

24. Donošenje  I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. godini

25. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

26. Razno

NAPOMENA: Prijedlozi programa pod točkama 13,14,15 i 16 nalaze se pod točkom 17

(Excel list- Komunalni programi)

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 05. studenog 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 16.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o potrebi ustroja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kravarsko

3. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na području

Općine Kravarsko

4. Razno

OBJAVA AKATA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

OBJAVA AKATA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti

zamjeniku/ci općinskog vijećnika

2. Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog

vijećnika

3. Odluku  o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god., Zaključak

o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g., Zaključak o prihvaćanju

istoga

6. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

7.  Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu  2019/2020 sa

područja Općine Kravarsko , Suglasnost na Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih

škola za školsku godinu 2019/2020 sa područja Općine Kravarsko

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 05. rujna 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 15.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti

zamjeniku/ci općinskog vijećnika

3.  Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog

vijećnika

4. Odluku  o usvajanju  Procjene rizika od velikih nesreća

5. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god. i donošenje Zaključka

o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g. i donošenje Zaključka o

prihvaćanju istoga

7. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

8.  Razno

OBJAVA AKATA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnom redu

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. I. izmjene i dopune proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. g.

8. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja

požara

12. Zaključak  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla

na otvorenom prostoru

14. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine

Kravarsko za 2019.g.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. lipnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. Donošenje I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i

2021. g.

8. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od

nastajanja i širenja požara

12. Donošenje Zaključka  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Donošenje  Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog

porijekla na otvorenom prostoru

14. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području

Općine Kravarsko za 2019.g.

15. Razno

OBJAVA AKATA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2019.godinu

2. Odluka (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

3. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2018. g., Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018. g., Zaključak o prihvaćanju

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g., Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2018.g.

8. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 23. svibnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2019.godinu

3. Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

4. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

6. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2018.g.

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

10. Razno