Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1.Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g.Zaključak o prihvaćanju istoga

2.Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god.ObrazloženjeZaključak o prihvaćanju istoga

3. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

4. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

6. I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

8. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Napomena: I. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 3,4,5 i 6 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 7 –  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 28. kolovoza 2020. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 20.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istogaObrazloženje

4. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

5. Donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

6. Donošenje I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

7. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

8. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.Obrazloženje

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

10. Razno

Napomena: I. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 4,5,6 i 7 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 8 –  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Nenad Pavunčec

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec

Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Javnost rada tijela vlasti

Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Odluke i drugi opći akti objavljuju se u “Glasniku Zagrebačke županije”. Poveznicu na glasnik možete preuzeti ovdje.

OBJAVA AKATA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i  Zaključak o prihvaćanju istoga

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i Zaključak o prihvaćanju istoga

5. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. , Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju istoga

6.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

7. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

8. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2020.g.

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

11. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

12. Zaključak o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

13. Odluka (suglasnost) o zaduženju Općine Kravarsko

14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 29. svibnja 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 19.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i

donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za

2019. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019.

g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i donošenje Zaključka o

prihvaćanju istoga

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju

istoga

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

8. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

9. Donošenje  Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2020.g.

10. Donošenje  Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnim djelatnostima i načinu njihova

obavljanja na području Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

12. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog

komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine

Kravarsko

14. Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

15. Razno

JAVNO SAVJETOVANJE

12.05.2020.

Poziv javnosti – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada

Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću- nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kravarsko

12.05.2020.

Poziv javnosti – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otpada

Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko