Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana
 6. Izbor Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanja naselja, ulica i trgova
 7. Izbor Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu
 8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima predstavničkog tijela Općine Kravarsko

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 17. lipnja 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

 • Utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća
  • svečana prisega načelnika
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana
 6. Izbor Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanja naselja, ulica i trgova
 7. Izbor odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu
 8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima predstavničkog tijela Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća:

2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko

3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu

5. Donošenje I izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko

12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini

14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021. – 2024.

15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 08. travnja 2021. godine sa početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko
 3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu
 5. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu
 6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko
 12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu
 13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini
 14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021.-2024.
 15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko
 16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko
 17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko
 18. Donošenje Odluke o III: izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
 19. Razno

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

 1. ZDRAVKO HORVAČIĆ – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. STJEPAN TIČARIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 3. DANIJEL PETRAC – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 4. DRAŽEN SREMIĆ
 5. TOMISLAV KUZMIĆ
 6. MARIO KOLAREC
 7. VJEKOSLAV KOLAREC
 8. BOŽIDAR PETRAC
 9. DRAGICA CEKOVIĆ

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Kravarsko

OBJAVA AKATA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

OBJAVA AKATA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade

2. I. izmjene i dopune Odluke o imenovanju  članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

3. II. izmjene i dopune  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

4. Odluka o odobrenju preraspodjele proračunskih sredstava bez ograničenja ukoliko se na taj način osiguravaju sredstva za sanaciju potresa

5. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada i infrastrukture oštećenih potresom na području Općine Kravarsko

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 03. veljače 2021. godine sa početkom u  19,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  23. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Verifikacija zapisnika sa  24. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Aktualni sat

3. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade

4. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o imenovanju  članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

5. Donošenje II izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o odobrenju  preraspodjele proračunskih sredstava bez ograničenja ukoliko se na taj način osiguravaju sredstva za sanaciju potresa

7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada i infrastrukture oštećenih potresom na području Općine Kravarsko

8. Razno

OBJAVA AKATA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

2. Plan davanja koncesija u 2021. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

4. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

5. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Odluka o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Program upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. II.  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. II.  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. II. izmjene i dopune  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. II.  izmjene i dopune  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Odluka o osnivanju  Savjeta mladih

Napomena: II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.