Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

Objava akata sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2022. g., Zaključak o prihvaćanju

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. g., Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2022.g.

8. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

10. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2023. godinu

11. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

12. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

13. I. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2023. godinu

14. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

15. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa

16. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 14. lipnja 2023. godine održati će se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u Domu kulture Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0.Verifikacija zapisnika

1.Aktualni sat

2.Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3.Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4.Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5.Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2022. g i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

6.Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. g., obrazloženje i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2022.g.

8.Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

9.Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

10.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2023. godinu

11.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godini

12.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godini

13.Donošenje I. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2023. godini

14.Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

15.Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa

16.Donošenje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

17.Razno

Objava akata sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine i zaključak o prihvaćanju

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2022. godinu i zaključak o prihvaćanju

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2022. godinu i zaključak o prihvaćanju

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2022. godinu i zaključak o prihvaćanju

6. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i zaključak o prihvaćanju

7. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluka o donošenju

8. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

9. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2023.g.

10. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

11. Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

12. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanja prirodnih rudina na području Općine Kravarsko

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog grivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 17. ožujka 2023. godine održati će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u Općinskoj zgradi na adresi Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

6. Donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluka o donošenju

8. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

9. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2023.g.

10. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

12. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanja prirodnih rudina na području Općine Kravarsko

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog grivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko

Objava akata sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini

3. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

4. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

5. I. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini

6. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

10. Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Kravarsko

11. Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Kravarsko za razdoblje do 2026. godine

12. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2023. do 2025. godine

13. Plan davanja koncesija u 2023. godini

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 22. prosinca 2022. godine održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama Doma kulture Kravarsko na adresi Trg Stjepana Radića 16 s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini
 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini
 6. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 8. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko
 10. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Kravarsko
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Kravarsko za razdoblje do 2026. godine
 12. Razno

Objava akata sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

7. Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

8. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

9. Proračun Općine Kravarsko za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Obrazloženje

10. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu

11. Program upravljanja imovinom za 2023. godinu

12. Odluku o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko  

09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 07. prosinca 2022. godine održati će se 09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama općinske zgrade na adresi Trg Stjepana Radića 1 s početkom u 8 sati.

Dnevni red:

0. a) Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
b) Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu
 3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu
 4. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 8. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini
 9. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, Obrazloženje
 10. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
 11. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2023. godinu
 12. Razno

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 26. studenog 2022. održati će se 08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama općinske zgrade na adresi Trg Stjepana Radića 1 s početkom u 19 sati.

Dnevni red:

 1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u operaciju Interventna sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama Općine Kravarsko