Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava akata sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

4. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

5. II. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

6. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

8. Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Kravarsko

9. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – mrtvačnice i groblja javnim dobrom u općoj uporabi

10. Zaključak o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028.

11. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kravarsko

13. Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko za 2024. godinu

14. Zaključak o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. Odluka o razrješenju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

16. Odluka o imenovanju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

17. Odluka o razrješenju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

18. Odluka o imenovanju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

19. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko

20. Odluka o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. dodijeljenih Općini Kravarsko