Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Komunalni doprinos

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03.-pročišćeni tekst,82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) i članka 31. Statuta Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke Županije” br. 20/09), Općinsko vijeće Općine Kravarsko na svojoj 25. sjednici održanoj  29. siječnja 2013.g.  donosi

ODLUKA
o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.
Ovom Odlukom se za   područje Općine Kravarsko utvrđuju :
• područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa , 
• jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine ,
• način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa ,
• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti 
djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
• izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog   
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za izgradnju i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  čija se izgradnja financira iz  komunalnog doprinosa .

Članak 3.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Kravarsko. 
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.    javne površine              10 %
2.    nerazvrstane ceste        60 %
3.    groblja i krematorije      20 %
4.    javnu rasvjetu               10 %

 

Članak 4.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine, koja se gradi na građevinskoj čestici.
Građevina koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 5.
Područje Općine Kravarsko , ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture čini jednu zonu.

Članak 6.
Jedinična cijena komunalnog doprinosa po vrsti objekata određena u kunama po m³ ili  m² građevine iznosi:
Objekti za stalno stanovanje  (prebivalište)      10,00 kuna  m³
Objekti za povremeno stanovanje                   20,00 kuna  m³
Objekti proizvodne namjene  i poslovni objekti 10,00 kuna  m³
Garažni  prostori  i pomoćni objekti                   8,00 kuna  m³
Otvorene građevine                                       10,00 kuna  m²

Članak 7.
Za zgrade poljoprivredne namjene ( farme, staje, svinjci, kokošinjci, spremišta poljoprivredne mehanizacije i  alata , sjenici i ostalo) komunalni doprinos se ne plaća.

Članak 8.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko, na temelju odluke o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:
1.    iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
2.    način i rok plaćanja komunalnog doprinosa,
3.    prikaz načina obračuna  komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
4.    popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
5.    obvezu povrata sredstava ako Općina Kravarsko ne izvrši svoju obvezu.

Članak 9.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa  može se prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu opredijeliti dali će komunalni doprinos platiti odjednom ili najviše u 6 obroka, s tim da obrok ne može iznositi manje od 500,00 kuna.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća odjednom u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu  ostvaruje pravo na popust u visini od 30% od  ukupne visine komunalnog doprinosa.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko, temeljem Zaključka Općinskog načelnika   Općine Kravarsko može u pojedinim slučajevima  investitore objekata od posebnog interesa za Općinu Kravarsko  djelomično ili u potpunosti osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 11.
Plaćanja komunalnog doprinosa oslobodit će se, na njihov zahtjev, obveznici  koji su utvrđeni posebnim propisima ( zakoni, odluke i slično).

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu ( “Glasnik Zagrebačke županije” broj 3/05.,11/06.,15/06.,12/10. i 27/12.).

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja  i objaviti će se   u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/13-01/09
URBROJ: 238-17-13-25-01
Kravarsko,  siječanj 2013.godine

Predsjednica
Općinskog vijeća

Dragica Ceković

Ostale informacije

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VG Komunalcu d.o.o. na cijenu godišnje grobne naknade na grobljima općine Kravarsko

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik komunalne usluge ukopa na grobljima općine Kravarsko

 

Projekt “Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko”

 • Na području Općine Kravarsko proveden je projekt Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko u vrijednosti od 1.919.135,63 kune koji je realiziran putem financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.

ProjektUspostava mobilnog reciklažno dvorišta u Općini Kravarsko”

Ugovor o potpori potpisan je između Zagrebačke županije i Općine Kravarsko dana 23. travnja 2021. godine KLASA: 351-01/21-01/01, URBROJ: 238-17-21-05. Zagrebačka županija dodijelila je potporu Općini Kravarsko u iznosu 53.310,00 kn za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“ iznosi 370.500,00 kuna, od tog iznosa 85% točnije 314.925,00 kn financirano je iz Kohezijskog fonda/ OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020.; Zaštita okoliša i održivost resursa. Svrha projekta je uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.

___________________________________________

Projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“

Na području Općine Kravarsko proveden je projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“ koji je sufinanciran u iznosu od 171.240,00 kuna od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini.


Izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta oštećenih potresom na području Općine Kravarsko – sanacija uslijed potresa

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 20. travnja 2021. godine potpisale su Ugovor br. 22-07-4-21 o sufinanciranju radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko, KLASA: 340-01/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-06.

Strane su Ugovorom suglasno utvrdile da će svaka strana sudjelovati u sufinanciranju vrijednosti radova i to prema sljedećem:

 • Zagrebačka županija u iznosu od 400.00,00 kuna
 • Općina Kravarsko u iznosu od 200.000,00 kuna 

Svrha projekta je obnova oštećenih cesta u svrhu osiguranja sigurnosti u prometu i normalnog odvijanja prometa za stanovnike predviđenih područja i sve ostale sudionike prometa. Cilj projekta je pretpostavka za brži gospodarski razvoj. Očekivani cilj će se postići obnavljanjem prometnica na području Općine Kravarsko koje doprinose povećanju sigurnosti ali i standarda življenja na području Općine Kravarsko. Kvalitetna prometna infrastruktura i prometna dostupnost omogućiti će ostanak, tj. povratak stanovništva te društveni, okolišni i gospodarski razvoj.


ProjektIzrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom”

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 21. srpnja 2021. godine potpisali su Ugovor o potpori br. 741-06-8-21 KLASA: 302-02/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-05 za pokriće dijela troškova izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.900.000,00 kuna, te je planirana prijava projekta na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha projekta je izgradnja vatrogasnog doma kako bi DVD Kravarsko imalo adekvatan prostor za pružanje vatrogasnih usluga u sustavu civilne zaštite jer postojeći prostor u sklopu Doma kulture Kravarsko ne zadovoljava potrebne uvjete za normalno funkcioniranje DVD-a. Izgradnjom vatrogasnog doma u Kravarskom povećat će se sigurnost svih stanovnika Općine Kravarsko, ali i stanovnika Zagrebačke županije. Cilj projekta je izgraditi i opremiti vatrogasni dom u Kravarskom, poboljšati vatrogasne usluge i usluge u sustavu civilne zaštite na području Općine Kravarsko i Zagrebačke županije, povećati razinu sigurnosti stanovnika Općine Kravarsko i Zagrebačke županije

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.

 

Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.

 

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

 

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

 


MRTVAČNICA DONJI HRUŠEVEC

U 5. mjesecu ove godine uz veliku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dovršena je i uređena mrtvačnica u Donjem Hruševcu.

Vrijednost ovog projekta je 294.170,60 kn , od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije projekt sufinanciralo  u iznosu od 200.000,00 kn dok je ostatak iznosa sufinancirala Općina Kravarsko iz vlastitih prihoda.


IZBORI 11.09.2016.

ODLUKA o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala te održavanju predizbornih skupova na javnim površinama na području Općine Kravarsko za vrijeme održavanja izborne promidžbe


IZMJENE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 2016. GODINE


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke uz bilancu

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-5, 6-10, 11-16)

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Bilješke uz Bilancu

Izvještaj o obvezama

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-45-89-1213-16)

Bilanca

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o obvezama

Tablice

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

Financijski izvještaj


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2016. godini


OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022 ili e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr


EVIDENCIJE SKLOPLJENIH UGOVORA

Evidencija sklopljenih ugovora u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini


Popis korisnika donacija i sponzorstva:

Od siječnja do prosinca 2018.

Od srpnja do prosinca 2017.

Od siječnja do lipnja 2017.

Od srpnja do prosinca 2016.

Od siječnja do lipnja 2016.

Od srpnja do prosinca 2015.

Od siječnja do lipnja 2015.

 

Od srpnja do prosinca 2014.

Od siječnja do lipnja 2014.

 

Od siječnja do lipnja 2013.

Od srpnja do prosinca 2013.

Etički kodeks Općine Kravarsko

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Popis dodjeljenih koncesija Općine Kravarsko

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova za razdoblje 20.12.2013. – 19.12.2023. – VG Komunalac d.o.o. Velika Gorica

2. Koncesija za odvoz otpada za razdoblje 2007.-2017. – Poduzeće Eko Flor d.o.o.

Cjenik odvoza otpada možete pogledati ovdje

Podaci osobe zadužene za nepravilnosti

Stjepan Tičarić
tel: 01/6237-022
fax: 01/6237-044
e-mail: stjepan.ticaric1@zg.t-com.hr

adresa:

Trg Stjepana Radića 1
Kravarsko
10413 Kravarsko

 

 

 

 


Pečenje rakije uz poštivanje propisa

Pecenje rakije

Poštovene koleg/ice/e,

Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, jučer sam osobno posjetio Carinarnicu u Požegi i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da svi Vi ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja.

Detaljnije

Obrasci i upute:

 

1. Upute za malog proizvođača jakog alkoholnog pića

2. Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini JAP

3. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

4. Izjava

5. Primjer nove uplatnice

1) Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2) Svi koji najkasnije do 30.06.2010. nisu prijavili zalihe proizvedene do 31.12.2009. su već u prekršaju.

3) proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2014, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

4) Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

5) Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42×40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

6) Budući da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez plaćanje trošarine, za ovu proizvodnju MP plaća samo paušal na kotao. I to tek u siječnju slijedeće godine. Trošarinu ne plaća.

7) Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To preračunavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18×2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slučaju proizveo (preračunato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budući da za prvih 20 litara a.a. ne plaća trošarinu, trošarinu plaća samo za razliku. (27-20 =7). Trošarina se plaća samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. trošarina je 53 kune. To znači da u ovom slučaju MP u siječnju slijedeće godine ( u ovom slučaju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i plaća dodatno ( osim paušalnog iznosa, koji je zavisno pod veličine kotla, 100 ili 200 kn,) još i trošarinu na 7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn trošarine.

8) Mali proizvođač ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u drugačiju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slučaj molimo da se isti obrati u nadležnu Carinsku upravu kojoj pripada.

9) Popunjene obrazce, i to IZJAVU te PUR –obrazac, mali proizvđač (MP) popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i poštom šalje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. siječnja sljedeće godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na istu Carinsku upravu.

10) Na PUR-obrazcu mali proizvođač (MP) popunjava samo točke 1, 2,3,4,7 i 8., a točke 5. i 6. ne popunjava.

11) Mali priozvođači JAP, koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, područnom carinskom uredu ZAGREB I i II (adresa je na slijedećoj stranici), tražene obrasce šalju na adrese navedene na kraju ove upute.

Zaključno:

Prilikom registracije MP ispunjavaju SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godišnje šalju ( U SIJEČNJU) obrazac GI- MP-JAP i plaćaju paušal + možebitnu trošarinu na proizvedenu količinu a.a., ako je proizvodnja veća od 20 litara a.a..

U privitku Vam šaljem sve potrebne obrazce ( 1. – IZJAVU – za prijavak, za izmjenu nositelja ili odjavu kotla; 2. – PUR-obrazac te 3. – GI-MP-JAP) kao i primjer ispisivanja uplatnice (koja je malim proizvođačima potrebna za siječanj sljedeće godine). U privitku su još i dodatna tumačenja.

U nadi da će Vam poslani materijal makar malo pomoći, a u želji da naše stranke što manje ili nikako ne šeću od šaltera do šaltera,

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

 

Adrese za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb

 

(tel: 6511-750)

Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Crnomerec, Brezovica, Novi Zagreb zapad, Podsused – Vrapce, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Donji grad, Gornji grad – Medvešcak,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešic te opcina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinca Sela, Krašic, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušca, Stupnik, Žumberak.

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB II, Slavonska avenija b.b. , 10000 Zagreb

 

(tel: 6511-741)

Carinski ured Zagreb II sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb istok, Pešcenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanic – grad, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec te opcina Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanic, Križ, Orle, Rakovec, Rugvica.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Kravarsko javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Kravarsko na sljedeće moguće načine:

1. Putem telefona na broj: +385 01 6237 022
2. Elektroničkom poštom: opcina@kravarsko.hr
3. Poštom na adresu: Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko
4. Osobno na adresu: Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko
Radno vrijeme: 7,30 – 15,30
Službenik za informiranje: Marija Đuretić,  mag.oec. 
Email: procelnik@kravarsko.hr
Tel:  01 6237 022
OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Priručnik za službenike za informiranje možete preuzeti OVDJE


Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/9679/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/0484/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/9764/0065/09144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Interni akti

Planovi savjetovanja:

Otvoreni podaci:

ASSET LISTA

Izvješća o provedbi ZPPI :

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU ( pdf) (csv)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU (pdf)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (pdf)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (csv)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (pdf)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (csv)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (pdf)

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (csv)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (XLS)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU 

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, SPONZORSTVIMA, DONACIJAMA ILI DRUGIM POMOĆIMA 2020.

IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, SPONZORSTVIMA, DONACIJAMA ILI DRUGIM POMOĆIMA 2021.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

• Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
• U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
• Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
• Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
• Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
• Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Ugovori o isključivim pravima

Općina Kravarsko nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

OPĆINSKO VIJEĆE

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2017. – 2021.

1.ZDRAVKO HORVAČIĆ

2.STJEPAN KOLAREC

3.JOSIP PAVUŠEK

4.NENAD PAVUNČEC

5.STJEPAN SREMIĆ

6.IVICA KOMPES

 

7.JOSIP BELAČIĆ

8.DANIJEL PETRAC

9.MIHAEL MIKOVIĆ

10.VJEKOSLAV KOLAREC

11. BOŽIDAR PETRAC

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite poslovnik Općinskog vijeća – ovdje

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Nenad Pavunčec

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec

 

 

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 

 

 

Javnost rada tijela vlasti

 

 

Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

 

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.


Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.


Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.


O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.


Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

 

Odluke i drugi opći akti objavljuju se u “Glasniku Zagrebačke županije”. Poveznicu na glasnik možete preuzeti ovdje.

 

 

JAVNO SAVJETOVANJE

 

12.05.2020.

Poziv javnosti – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada


Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću- nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kravarsko


12.05.2020.

Poziv javnosti – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otpada

 

Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

 

 

 

SJEDNICE

 


OBJAVA AKATA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i  Zaključak o prihvaćanju istoga

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i Zaključak o prihvaćanju istoga

5. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. , Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju istoga

6.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

7. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

8. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2020.g.

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

11. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

12. Zaključak o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

13. Odluka (suglasnost) o zaduženju Općine Kravarsko

14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 

 

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 29. svibnja 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 19.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i

donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za

2019. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019.

g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i donošenje Zaključka o

prihvaćanju istoga

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju

istoga

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

8. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

9. Donošenje  Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2020.g.

10. Donošenje  Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnim djelatnostima i načinu njihova

obavljanja na području Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

12. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog

komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine

Kravarsko

14. Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

15. Razno

 


OBJAVA AKATA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2019. do 31.12.2019. godine i zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2019. godinu i zaključak o prihvaćanju istoga

4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2019.godinu i zaključak o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2019. godinuzaključak o prihvaćanju istoga

7. Zaključak o neprihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Kravarsko


19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 18. ožujka 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 18.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

3. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2019.  do 31.12.2019. godine i

donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2019. godinu i donošenje

zaključka o prihvaćanju istoga

5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području Općine

Kravarsko

6. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2019.godinu i donošenje

zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2019. godinudonošenje zaključka o prihvaćanju istoga

8. Zaključak o prihvaćanju  cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija javne rasvjete na području

Općine Kravarsko

10. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2020.

do 2022. godine

2. Plan davanja koncesija u 2020. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2020.g.

4. Odluka o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

5. Odluka o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom

6. Odluka  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života

7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području Općine

Kravarsko

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2020.

godinu

11. Odluka o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

12. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini

13. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

14. Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

15. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

16. Proračun Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

17. Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu

18. Program upravljanja imovinom za 2020. godinu

19. I izmjene i dopune  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine

Kravarsko

20. II  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2019. godini

21. II  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

22. II izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

23. I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. godini

24. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu


NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 12, 13, 14 i 15 nalaze se pod rednim

brojem 17 – Proračun Općine Kravarsko za 2020. g

(Excel list – Komunalni programi)

 


18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. prosinca 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  17. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za

razdoblje od 2020. do 2022. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2020. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna

Općine Kravarsko za 2020.g.

5. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom

7. Donošenje Odluke  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života

8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području

Općine Kravarsko

9. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

10. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020.

godinu

11. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine

Kravarsko za 2020. godinu

12. Donošenje Odluke o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

13. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini

14. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

15. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

16. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

17. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

18. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu

19. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2020. godinu

20. Donošenje I izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika

Općine Kravarsko

21. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2019. godini

22. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

23. Donošenje II izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

24. Donošenje  I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. godini

25. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

26. Razno

 

 

NAPOMENA: Prijedlozi programa pod točkama 13,14,15 i 16 nalaze se pod točkom 17

(Excel list- Komunalni programi)

 

OBJAVA AKATA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o potrebi ustroja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kravarsko

2. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na području

Općine Kravarsko

 


17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 05. studenog 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 16.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o potrebi ustroja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kravarsko

3. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na području

Općine Kravarsko

4. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti

zamjeniku/ci općinskog vijećnika

2. Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog

vijećnika

3. Odluku  o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god., Zaključak

o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g., Zaključak o prihvaćanju

istoga

6. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

7.  Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu  2019/2020 sa

područja Općine Kravarsko , Suglasnost na Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih

škola za školsku godinu 2019/2020 sa područja Općine Kravarsko

 


16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 05. rujna 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 15.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti

zamjeniku/ci općinskog vijećnika

3.  Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog

vijećnika

4. Odluku  o usvajanju  Procjene rizika od velikih nesreća

5. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god. i donošenje Zaključka

o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g. i donošenje Zaključka o

prihvaćanju istoga

7. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

8.  Razno

 

OBJAVA AKATA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o komunalnom redu

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. I. izmjene i dopune proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. g.

8. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja

požara

12. Zaključak  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla

na otvorenom prostoru

14. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine

Kravarsko za 2019.g.

 

 

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. lipnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 


DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. Donošenje I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i

2021. g.

8. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od

nastajanja i širenja požara

12. Donošenje Zaključka  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Donošenje  Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog

porijekla na otvorenom prostoru

14. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području

Općine Kravarsko za 2019.g.

15. Razno

 


OBJAVA AKATA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine

Kravarsko za 2019.godinu

2. Odluka (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

3. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine

Kravarsko za 2018. g., Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Kravarsko za 2018. g., Zaključak o prihvaćanju

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g., Obrazloženje,

Zaključak o prihvaćanju

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2018.g.

8. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj

suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i

Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža

sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

 

 

 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 23. svibnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine

Kravarsko za 2019.godinu

3. Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

4. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine

Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

6. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. i

donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2018.g.

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj

suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i

Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža

sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

10. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine,

Zaključak o prihvaćanju

2. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

3. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o

prihvaćanju

4. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

5. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

6. Program upravljanja imovinom za 2019. godinu

7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak

o prihvaćanju

8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim

životinjama i  divljim životinjama

9. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj

Gorici

 

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 28. ožujka 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine i donošenje

zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2018. godinu i  donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2018.godinu i donošenje

Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

7. Donošenje Programa  upravljanja imovinom za 2019. godinu

8. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka

o prihvaćanju istoga

9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama i  divljim životinjama

10. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski

sud u Velikoj Gorici

11. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski

sud u Velikoj Gorici

12. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj

Gorici

13. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj

Gorici

14. Razno


OBJAVA AKATA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

2. Odluka  o komunalnoj naknadi

3. Odluka o komunalnom doprinosu

 


12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 31. siječnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  11. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

3.Donošenje Odluke  o komunalnoj naknadi

4. Donošenje  Odluke o komunalnom doprinosu

5. Razno

 

 

 

OBJAVA AKATA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko. godinu, Zaključak o prihvaćanju

3. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2019. godinu, Zaključak o prihvaćanju

4. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

5. Plan zaštite od požara, Odluka o usklađenosti  Procjene i Plana zaštite od požara

6. I izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2018. g.

7. IV  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko  za 2018. g.

8. IV izmjene i dopune Programa građenja  komunalne infrastrukture  na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

9. III izmjene i dopune Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

10. III izmjene i dopune  Proračuna  Općine  Kravarsko za 2018.g. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

11.VII izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

 

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 21. prosinca 2018. godine sa početkom u  9,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  10. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu

3. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

5. Usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

6. Usklađivanje Plana zaštite od požara

7. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2018. g.

8. Donošenje IV izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2018. g.

9. Donošenje IV izmjena i dopuna    Programa građenja  komunalne infrastrukture  na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

10. Donošenje III izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

11. Donošenje III izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa    projekcijom    za   2019. i   2020. g.

12. Donošenje Odluke o VII izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

13. Razno

 

 


OBJAVA AKATA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1.Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2019. g do 2021. godine

2.Plan davanja koncesija u 2019. godini

3.Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2019.g.

4.Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. g.

5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g

6. Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

7. Program unaprijeđenja stanovanja zajednice u 2019.g.

8. Proračun Općine Kravarsko za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

9. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

10.III izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g

11.III izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.g.

12.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2017. godinu

13.Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Kravarsko

14.Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

15.Odluka o VI izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

 

Napomena: Programi pod rednim brojem 4., 5., 6. i 7. nalaze se pod rednim brojem 8. Proračun Općine Kravarsko za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se  30. studenog 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.


DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine  Kravarsko za razdoblje od 2019. do 2021. godine

3. Donošenje plana davanja koncesija u 2019. godini

4. Donošenje odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz          proračuna Općine Kravarsko za 2019. g.

5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. g.

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

8. Donošenje Programa unaprijeđenja stanovanja zajednice u 2019.g.

9. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

10. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2019.g.

11. Donošenje III izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g.

12. Donošenje III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.godini

13. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultatata poslovanja Općine Kravarsko za 2017. g.

14. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Kravarsko

15. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

16. Razno

 


NAPOMENA: Prijedlozi programa pod točkama 5,6,7 i 8 nalaze se pod točkom 9 (Excel list- Komunalni programi)

 

 

 

OBJAVA AKATA S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1.I. Izmjene i dopune Jedinstvene baze podataka o cestama (Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko)

2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje sportskog terena u Kravarskom

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda Čakanec“ unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ Iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

4. Odluka o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara  i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova  Općine Kravarsko

6. Odluka o prodaji zemljišta

7. Odluka o stjecanju/primitku  nekretnina u vlasništvo Općine Kravarsko

8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za  razdoblje 01.01-30.06.18 ( Obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju)

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2018

11. Zaključak o prihvaćanju prijedloga cjenika (Cjenik Eko Flor)

12. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

 

 

09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 07. rujna   2018. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 08.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje  I izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko (Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko)

3. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

4. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

5. Donošenje  Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine  Kravarsko

6. Donošenje  Odluke o stjecanju/primitku  nekretnina u vlasništvo Općine Kravarsko

7. Donošenje  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Donošenje  Odluke o prodaji zemljišta

9. Donošenje zaključka o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u  Čakancu “ unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela uz ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportskih terena u Kravarskom“ unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela uz ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

12. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2018. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

13. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

14. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

2. Odluka o grobljima

3. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i njegova zamjenika

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

5. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018. godini

6. II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018.g.

7. II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

8. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom” unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Napomena: II izmjena i dopuna Programa pod rednim brojem 6., 7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

 

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 26. lipnja 2018. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o grobljima

4. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i njegova zamjenika

5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

6. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018.g.

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

9. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom” unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

11. Razno

 

Napomena: II izmjena i dopuna Programa pod rednim brojem 6., 7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

 

OBJAVA AKATA SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2017. godine

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

4. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017.g. do 2022.g.

5. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

6. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko Zaključak o prihvaćanju isog

7. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

8. Izvještaja o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

Napomena: Izvršenja Programa pod rednim brojem 5.,6.,7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

 

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 29. ožujka 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

5. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

8. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

9. Izvještaj o izvršenju programa unapređenja stanovanja zajednice za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

11. Razno

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 6, 7, 8 i 9 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 10. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu


OBJAVA AKATA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko
 4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko
 5. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko
 6. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrkture na području Općine Kravarsko za 2018. godinu
 7. I izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu
 8. I izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g sa projekcijom za 2019. i 2020. g
 9. Program upravljanja imovinom za 2018. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 5,6 i 7 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 8 . I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. sa projekcijom za 2019. i 2020. g.

 

 

06, sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 31. siječnja 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

Dnevni red

 

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 05.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada na području Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

6. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

7. Donošenje I izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2018. g.

8. Donošenje I izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

9. Donošenje I izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa    projekcijom    za   2019. i   2020. g. i dopuna

10. Donošenje Programa  upravljanja imovinom za 2018. godinu

11. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

12. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

13. Razno


NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 7 i 8 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 6 . Donošenje I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018. godini

 

OBJAVA AKATA SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

1.III izmjene i dopune   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine           Kravarsko   u   2017. g
2.III izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine         Kravarsko  za 2017. g.
3.III izmjene i dopune    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.
4.II izmjene i dopune    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko    za 2017. g.
5.I izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u               2017.   g.
6.III izmjene i dopune   Proračuna  Općine   Kravarsko  za   2017. g.  sa  projekcijom    za             2018. i 2019. g
7. Odluke o V izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8.Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih  u         Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.
9.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017.                         godinu i zaključak   o istoj
10.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu   i zaključak  o istom
11.Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine         Kravarsko
12.Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007. godine
13.Odluke o stjecanju / primitku nekretnina
14.Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
15.Odluke o prodaji zemljišta
16.Odluke  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 1, 2, 3, 4,5 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 6.  III izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g sa projekcijom za 2018. i 2019. g

 

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2017.  sa početkom u 16,00 sati u prostorijama mjesnog doma u Barbarićima Kravarskim


0. Verifikacija zapisnika sa 04.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1.  Aktualni sat

2.  Donošenje III izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2017. g

3.  Donošenje III izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2017. g.

4.  Donošenje III izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

5. Donošenje II izmjena i dopuna    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

6 . Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. g.

7 . Donošenje III izmjena i dopuna   Proračuna  Općine   Kravarsko  za   2017. g.  sa  projekcijom    za   2018. i 2019. g

8. Donošenje Odluke o V izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

9. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih  u Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.

10. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu.

11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu

12. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

13. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007. godine

14. Donošenje Odluke o stjecanju / primitku nekretnina

15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

16. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta

17. Donošenje Odluke  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski

18. Razno

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 2, 3, 4, 5 i 6 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 7. Donošenje III izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g sa projekcijom za 2018. i 2019. g

 

OBJAVA AKATA SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2018. do 2020. godine
2. Plan davanja koncesija u 2018. godini
3. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području                         Općine Kravarsko na razdoblje od dvije godine
4. Mišljenje o strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine
5. Odluka o financiranju politčkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu
6. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini
7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
8. Program građenja u 2018. godini
9. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini
10.Proračun Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
11.Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu
12.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko ( dopuna prvopredloženog                         dnevnog reda )
13.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i uređenje groblja u Kravarskom ( dopuna prvopredloženog                                   dnevnog reda)

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 6, 7, 8 i 9 se nalaze u Excel dokumentu pod rednim brojem 11. Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

 

04. sjednica  Općinskog vijeća Općine Kravarsko za 30. studeni 2017. godine sa početkom u 08,00 sati u prostorijama  Općine Kravarsko


DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog ( trogodišnjeg ) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2018. do 2020. godine

3. Donošenje Plana davanja koncedija u 2018. godini

4. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od dvije godine – prijedlog će biti dostavljen na sjednici obzirom da je u toku postupak nabave

5. Prijedlog Mišljenja o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

6. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2018.g.

7. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini

8. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

9. Donošenje Programa građenja u 2018. godini

10. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini

11. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2018. godinu  i projekcija za 2019. i 2020. godinu

12. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu

13. Razno


NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 7, 8, 9, 10 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 11. Proračuna Općine Kravarsko za 2018.g

 

OBJAVA AKATA SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01.- 30.06.2017.g
2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2017. godine i Zaključak o prihvaćanju istoga
3. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko
4. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanju

 

 

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 08. rujna 2017. sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju       istoga
4. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

5. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

6. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 02. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. II izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

2. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

3. II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

4. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

5. Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

6. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

7. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja sa neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

8. Odluka o zaduženju Općine Kravarsko

9. Zaključak o imenovanu Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

10. Zaključak imenovanju Odbora za financije

11. Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

12. Zaključak o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

13. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana

 

NAPOMENA: Izmjene i dopune programa pod rednim brojem 1,2 i 3 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 4:      II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g. sa projekcijom za 2018. i 2019. g. pod Komunalni programi      (List 5)

 

 

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  11. srpnja 2017. godine sa početkom u 9,00          sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

0. Verifikacija zapisnika sa 1. (Konstituirajuće sjednice) Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za Statut,Poslovnik,propise,predstavke i pritužbe građana

3. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za financije

4. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo,šumarstvo,vodoprivredu,komunalne            djelatnosti,prostorno uređenje i zaštitu okoliša

6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti,socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za              2017.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

9. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. g.

10. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018.i 2019. g.

11.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

12. Prijedlog Odluke o zaduženju Opčine Kravarsko

13. Prijedlog Odluke o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka,načinu postupanja sa neupisanim psima,napuštenim i izgubljenim osobama

15. Razno

 

 

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko 09. lipnja 2017. godine

 

1. Zaključak o izboru mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Izvješće mandatne komisije i verfikacija mandata

3. Zaključak o izboru odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Zaključak o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 

 

 

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 09. lipnja 2017. godine s početkom u  9,00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

 

 

Preuzmite poslovnik Općinskog vijeća – ovdje

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Josip Pavušek

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec

 

 

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

– Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 

 

Javnost rada tijela vlasti


Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

SJEDNICE


OBJAVA AKATA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. I. izmjena i dopuna  Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

2. I. izmjena i dopuna    Programa   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

3. I. izmjena i dopuna   Programa  javnih  potreba u  društvenim  djelatnostima  Općine   Kravarsko   u   2017. g

4. I. izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2017. g.

5. I. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2017. g.   sa    projekcijom    za   2018. i   2019. g.

6. Odluka o upravljanju i raspolaganju  nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko

 

NAPOMENA: Izmjene i dopune programa pod rednim brojem 1,2,3 i 4 nalaze se u Excel dokumentu pod

rednim brojem 5: I. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2017. g.   sa    projekcijo

za   2018. i   2019. g. pod Komunalni programi (List 5).

 


31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  12. travnja 2017.  godine sa početkom u  18,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.


DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa  javnih  potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017.g.

3. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017.g.

4. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

5. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Kravarsko za 2017.g.

6. Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna  Općine Kravarsko za 2017. g. sa  projekcijom za 2018. i   2019. g.

7. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko

8. Razno


OBJAVA AKATA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2016. g., obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju

2. Izvještaj o izvršenju Programa građenja  na području Općine Kravarsko za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

3. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2016. g.  i  Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja  stanovanja zajednice  za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih  terena u Kravarskom”

7. Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko

9. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

10. Odluka o raspisivanju  izbora za članove vijeća mjesnih odbora

11. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2016.g.

12.Odluka o usvajanju Strategije razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika  za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2016. godine

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za srpanj 2016.

 

NAPOMENA: Izvještaji pod rednim brojem 2,3,4 i 5 nalaze se Excel dokumentu pod rednim brojem 1. (Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2016. g), pod  Komunalni programi  ( list 5).

 

 

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  31. ožujak 2017.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.


0. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu vlastitog pogona za srpanj 2016. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

4. Odluka o usvajanju Strategije razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje   2014.-2020. godine

5. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih  terena u Kravarskom”

7. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine  Kravarsko za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2016. g. i     donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

11. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2016.g.

12. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2016. g. i donošenje   Zaključka o prihvaćanju istoga

13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave

14. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama

15. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

16. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2016.godinuZaključak o prihvaćanju istoga

2.  Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2016.godinu i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Odluka da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine Kravarsko

4. Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

7. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

 

 

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  07. veljače 2017.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 28.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje  javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

3. Odluka o II izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

4. Odluka  da porezna uprava može obavljati poslove  utvrđivanja, evidentiranja,  nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine Kravarsko

5. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika  koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za 2016.godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2016. godinudonošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Razno


 

OBJAVA AKATA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. II. izmjene i dopune    Programa   gradnje   vodnih građevina  na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

2. II. izmjene i dopune   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

3. II. izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

4. II. izmjene i dopune   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa   projekcijom   za   2017. i   2018. g.

5. III. izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2016. g.

6. III.  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Kravarsko  za 2016. g.

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinuZaključak o prihvaćanju iste.

8. Odluka  o produženju važenja Strateškog plana Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2016.

9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinuZaključak o prihvaćanju istog.

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period od 2017. do 2021. godineZaključak o prihvaćanju  istog.


 

NAPOMENA: Akti od rednog broja 1-3 i od rednog broja 5-6 nalaze se unutar II. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa   projekcijom   za   2017. i   2018. g. (redni broj 4) – Komunalni programi (List 4).


28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  21. prosinca  2016.  godine sa početkom u  16,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 27.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje II izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

3. Donošenje III  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.

4. Donošenje III izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

5. Donošenje II izmjena i dopuna    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

6. Donošenje II izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

7. Donošenje II izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.

8. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu.

9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period od 2017. do 2021. godine.

10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu.

11. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje (asfaltiranja) prometnica

12. Razno

 

NAPOMENA: Prijedlozi od točke 2 do točke 6 nalaze se unutar II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (točka 7) pod Komunalni programi (List 4)

 

 

OBJAVA AKATA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKO VIJEĆA

 

1. Jedinstvena baza  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane

ceste NC KR-02 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u u ruralnim područjima“ iz

programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.- 2020. godine

4. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću iz

proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

6. Odluka o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016.

godine sklopljenog sa  HP- Hrvatskom  poštom d.d.

7. Program gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. godinu

8. Program   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. godinu

9. Program  javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko za 2017. godinu

11. Program  unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. godini

12. Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu  sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

 

NAPOMENA: Akti od rednog broja 7 do rednog broja 11 nalaze se pod rednim brojem 12- Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu- pod Komunalni Programi (List 5).

 

 

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 15. prosinca  2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 26.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko  za 2017. g.

3. Donošenje   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

4. Donošenje   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

5. Donošenje   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. g.

6. Donošenje   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2017. g

7. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Donošenje   Proračuna   Općine  Kravarsko  za   2017. g.   sa   projekcijom    za   2018. i   2019. g.

9. Donošenje  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

10. Donošenje Jedinstvene baze  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste

12. Donošenje Odluke o III izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016. – HP- Hrvatska pošta d.d.

14. Razno

 

 

NAPOMENA: Prijedlozi od točke 2-6 nalaze se unutar točke 8 – Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2017. g. – Komunalni programi (List 5).

 

 

OBJAVA AKATA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. I. izmjene i dopune  Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.

2. II. izmjene i dopune Programa građenja u 2016. g.

3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.

4. Izmjene i dopune Programa građenja vodnih građevina u 2016. g.

5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2016. g

6. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u  2016. g.

7. Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Plan davanja koncesija u 2017. godini

9. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2019. godine

 

NAPOMENA: Akti od rednog broja 2 do rednog broja 6 nalaze se unutar I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu pod Komunalni programi (list 4).

 


26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  03. studenoga  2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 25.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko   za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2017. godini

4. Donošenje II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području  Općine Kravarsko  za 2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. – I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

5. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016. – Kom. programi

6. Donošenje I izmjena i dopuna Programa   gradnje   vodnih građevina na području Općine Kravarsko za 2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

7. Donošenje I izmjena i dopuna  Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine Kravarsko   u   2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

8. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima      Općine    Kravarsko   u   2016. g

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna 2016.- Kom programi

9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini      zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

10.  Donošenje I izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa        projekcijom    za   2017. i   2018. g.

11.  Razno

 

 

OBJAVA AKATA S 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g

1.1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

2.1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

3.1 Zaključak o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2016.

3.2 Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016

 

 

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se  15. rujna 2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 23. i 24.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.  Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2016. g. i  donošenje  Zaključka o prihvaćanju istoga

– Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za  srpanj- prosinac 2015.

3. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječan – lipanj  2016. g. i donošenje   Zaključka o prihvaćanju istoga

– Prijedlog Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015.

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

– Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. god.

– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2016.

5. Razno

 

 

OBJAVA AKATA S 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o  osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. za komunalne djelatnosti

 

 

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  28. lipnja 2016 g. u općinskoj zgradi s  početkom u 08,00 sati


DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva “Komunalno poduzeće Kravarsko” d.o.o.

Prijedlog Odluke o  osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. za komunalne djelatnosti

2. Razno

OBJAVA AKATA S 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu sa obrazloženjem, i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja

2. Izvještaj o izvršenju programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko u 2015. godini i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja

3. Izvještaj o izvršenju programa poticanja poduzetništva Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju Izvještaja

4. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju Izvještaja

5. Odluku o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Kravarsko

6. Odluku o načinu davanja za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

7. Odluku o prijenosu poslova usluge prijevoza pokojnika  na obdukciju na Zagrebačku županiju

8. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015. godinu

9. Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica na području Općine Kravarsko

 

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 31. svibnja 2016. godine s početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verfikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje 0dluke o prijenosu poslova prijevoza pokojnika na obdukciju na Zagrebačku županiju

Prijedlog Odluke o prijenosu poslova usluge prijevoza pokojnika na obdukciju na Zagrebačku županiju

3. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Općine Kravarsko za 2016. godinu

Prijedlog Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica  na području općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i Doma kulture Kravarsko

Prijedlog Odluke o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko

5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa gradnje ostalih kapitalnih obj. za 2015. godinu

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata za 2015

6. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa poticanja poduzetništva u 2015. godini

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa  poticaja  poduzetništva  Općine Kravarsko za 2015

7. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015

8. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015.g.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015. godinu

9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2015. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

10. Donošenje Odluke o Imenovanju članova  Općinskog   povjerenstva  za  procjenu  šteta od  elementarnih nepogoda Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

11. Razno

OBJAVA AKATA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. I izmjene i dopune Programa građenja u 2016. godini

2. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.07. do 31.12. 2015.Zaključak o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu Vlastitog pogona za razdoblje od srpanj-prosinac 2015. godineZaključak o prihvaćanju istoga

7. Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godiniZaključak o prihvaćanju istoga

8. Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godiniZaključak o prihvaćanju istoga

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

10. Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

11. Program upravljanja imovinom za 2016. godinuOdluka o usvajanju istoga

12. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko Odluka o usvajanju istoga

13. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije

 

 

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. ožujka 2016. godine sa početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

4. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvačanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

5. Izvješće o radu  Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja kom. otpada na području Općine Kravarsko za 2015

-Prijedlog Zaključka o o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015.

7. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju  istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015

8. Prijedlog odluke  o II izmjeni  i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o II izmjeni i  dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

9. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja  i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne  i područne  (regionalne) samouprave na području Zagrebačke Županije  i donošenje Zaključka o primanju na znanje istoga

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama

10. Strategija upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko i donošenje Odluke o usvajanju Strategije

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

11. Program upravljanja imovinom za 2016.  godinu i donošenje Odluke o usvajanju Programa

Prijedlog Programa upravljanja imovinom za 2016. Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa upravljanja imovinom za 2016. godinu

12. Prijedlog   I  izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.

13. Prijedlog  I izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine Kravarsko  u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa građenja u 2016.

14. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i Zaključak o istome

2. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu

5. Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje (asfaltiranja) prometnica

6. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb

7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

8. Pravilnik o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko

9. Proračun 2016 (i svi programi)

10.  Rebalans IV (i izmjene svih programa)

11.  Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća i Plana civilne zaštite

 

 

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 23. prosinca 2015. godine sa početkom u 8:00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 20. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.

3. Prijedlog   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

4. Prijedlog   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

5. Prijedlog   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

6. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.

9. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.

10.  Prijedlog II izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko u 2015. g.

11.  Prijedlog IV izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2015. g.

12.  Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2015 g.

13.  Prijedlog II izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.

14.  Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2015. g.

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

16.  Prijedlog IV  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.

17.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb.

18.  Prijedlog Plana zaštite i spašavanja, materujalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.i Plana civilne zaštite, te donošenje Zaključka o prihvačanju istih.

19.  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju iste.

20.  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju istog.

21.  Prijedlog Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko,

22.  Razno

 

 

AKTI SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Odluka o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko

 

20. sjednica Općinskog vijeća održati će se 30. studenog 2015. godine sa početkom u 8.00 sati u prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

0.   Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualni sat
2.   Donošenje Odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko
3.   Razno

 

 

AKTI SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Rebalans 2015. III

Izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.

Objava akata sa 19. sjednice vijeća

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona

Odluka o izradi II izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Plan davanja koncesija u 2016. godini

Pravilnik o načinu korištenja privatnih osobnih automobila u službene svrhe

Pravilnik o načinu korištenja službenih mobilnih telefona

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za  razdoblje od 2016.-2018. godine

Zaključak o pokretanju svih radnji za kratkoročno zaduživanje Općine Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od  01.01.-30.06.2015.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za razdoblje siječanj-lipanj  2015.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine  Kravarsko

Zaključak o sklapanju Anex Sporazuma

 

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 12. studenog 2015. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED


0.   Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice i 17. žurne sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualan sat
2.   Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. g. donošenje Zaključka o istome
3.   Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.g i donošenje zaključka o istom
4.   Izvještaj o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06.2015. g. i donošenje Zaključka o istom
5.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja privatnih (osobnih) automobila u službene svrhe
6.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja službenih mobilnih telefona
7.   Donošenje Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
8.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
9.   Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2016. do 2018. godine
10. Donošenje Plana davanja koncesija u 2016. godini
11. Donošenje Zaključka o klapanju Aneksa sporazuma
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
13. Razno

 

 

AKTI SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

– Zaključak o usvajanju prijedloga novčane nagrade Josipi Gvozdanić

– Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

– 2. rebalans proračuna za 2015.

 

 

17. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 07 . rujna 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1.    Obilježavanje Dana Općine
2.    Donošenje  Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
3.    Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.

 

 

AKTI SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Odluka o koeficijentima za obrč. plaće služ. i namješt

– Rebalans proračuna za 2015.

 


16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 02.srpnja 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
3.    Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    Izmjene i dopune programa poticanja poduzetništva u 2015.g.
b)    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.
c)    Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g.

 

 

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 15. lipnja 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 14. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kravarsko
3.    Rasprava o zakupu poslovnog prostora – pošta u Kravarskom 
4.    Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda, te sudaca porotnika za mladež Općinskog i Županijskog suda u Velikoj Gorici
a.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za  imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda
b.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda
c.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda
d.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda 
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Općine Kravarsko
6.    Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama Općine Kravarsko
7.    Donošenje Zaključka o imenovanju radne skupine za Izradu Strategije razvoja Općine Kravarsko
8.    Razno

 

AKTI SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2014. g.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika srpanj – prosinac 2014.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2014.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa poticanja poduzetništva u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.

– Zaključak o sklapanju Sporazuma s Gradom Velika Gorica

– Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko od 2014. do 2020. godine

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za  2014.g.

 

 

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 17. ožujka 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Obilazak klizišta na području Općine 
1. Verifikacija zapisnika sa 13. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
2. Aktualni sat
3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2014. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
4. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
6. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
7. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
8. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
9. Donošenje Odluke rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2014.g.
10. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2014. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
11. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
12. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2014. godinu i  donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
13. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
14. Donošenje Zaključka o sklapanju sporazuma s Gradom Velika Gorica o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova
15. Razno

 

 

AKTI SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. godinu

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013.

– Odluka o potrebi ustroja pred škole

– Odluka o izmjeni i dopuni  odluke  izvršenju proračuna za 2014.

– Zaključak o II Izmjenama Zaključka o imenovanju članova odbora za Statut, Poslovnik i propise

– Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

– Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava  zaštite i spašavanja za 2014.g

– Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

 

13.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 12. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Rasprava o klizištima na području Općine Kravarsko

3. Prijedlog Odluke o potrebi ustroja pred škole

4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Kravarsko za 2014.g. te Zaključak o prihvaćanju iste

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

6. Prijedlog I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture  na   području Općine Kravarsko  u 2014. g.

7. Prijedlog II izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2014. g.

8. Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2014 g.

9. Prijedlog I izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2014. g.

10. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2014. g

11. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2014. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

12. Prijedlog II  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2014. g.   sa    projekcijom    za   2015. i   2016. g.

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna  Općine Kravarsko za 2014.g.

14.Razno

 

AKTI SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Zaključak o Izmjenama Zaključka o imenovanju članova Odbora za Statut, propise, predstavke i pritužbe građana , Općinskog vijeća Općine Kravarsko.

– ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA 2015.

– Odluka o imenovanju osobe za izradu lokalne razvojne strategije  – Općine Kravarsko

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

– Odluka o izvođenju proračuna za 2015.

– Odluka o pokriću troškova ekshumacije i izgradnje betonskih okvira

– Odluka o pristupanju Općine Kravarsko u članstvo L A G Vallis Colapis

– Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

– ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

– Plan davanja koncesija u 2015. godini

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2015- 2017 godine

– Zaključak o prihvaćanju izvješća – revizija – osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije

– Zaključak o prihvaćanju izvještaja – revizija -gospodarenje otpadom na području Zagrebačke županije

 

12.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. studenog 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 09. i 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Zaključak o Izmjenama Zaključka o imenovanju članova Odbora za Statut, propise, predstavke i pritužbe građana , Općinskog vijeća Općine Kravarsko.
3. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2015. g.
4. Prijedlog   Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  za 2015. g.
5. Prijedlog   Programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2015 g. 
6. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.
7. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2015. g 
8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
9. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.
10. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2015. g.  
11. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2015. do 2017. godine.
12. Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini
13. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
15. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županiji i prijedlog  Zaključka o prihvaćanju istoga
16. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županiji i prijedlog Zaključka o prihvaćanju istoga
17. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Kravarsko u članstvo LAG Vallis Colapis
18. Prijedlog Odluke o imenovanju osoba za izradu Lokalne razvojne strategije LAG Valis Colapis
19. Prijedlog Odluke o radnom  vremenu  ugostiteljskih  objekata
20. Prijedlog Odluke o pokriću troškova ekshumacije i izgradnje betonskih okvira
21. Razno

 

 

AKTI SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– ODLUKUo privremenom  stavljanju dijela groblja u Kravarskom izvan uporabe

 

11. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat  će se  24. rujna 2014. godine sa početkom u 8,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o privremenom stavljanju izvan uporabe dijela groblja u Kravarskom

 

10. Sjednica  –  SVEČANA SJEDNICA


AKTI SA O9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna općine Kravarsko za razdoblje 1.1.-30.6.2014.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona za razdoblje od siječanj – lipanj 2014. godine

– ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za  2014. godinu

– ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014.g.

 

09.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 11. rujna 2014. godine sa početkom u 9,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 07. i 08. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.  Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
3.  Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
4.   Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
5.    Obilježavanje Dana Općine
6.    Razno

 

– Zaključak o davanju suglasnosti za potpis Anx ugovora

 

08. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat  će se  04. srpnja 2014. godine sa početkom u 18,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Odvojeno sakupljanje i odvoz otpada

 

AKTI SA O7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Zaključak  mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013. g.i Zaključak o istome

– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.Zaključak o istome

– Odluka o nerazvrstanim cestama

– Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

– Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014. g.

– Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.

 

07.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 17. lipnja  2014. godine sa početkom u 17,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 06. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Informacije o odvojenom sakupljanju i odvozu otpada
2.    Aktualni sat
3.    Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
4.   Zaključak o mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
5.    Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
6.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013.
7.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.
8.    Odluka o nerazvrstanim cestama
9.    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
10.   Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014.
11.   Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.
12.   Razno

 

 

 

AKTI SA O6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2013. g.

– Zaključak o davanju suglasnosti

– Zaključak o prihvaćanju izvješća – revizija učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika srpanj – prosinac 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vl. pogona za srpanj- prosinac 2013.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa poticanja poduzetništva u 2013.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.

– GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA 2013.  GODINU

 

06.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 18. ožujka 2014. godine sa početkom u 09,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.  Verifikacija zapisnika sa 05. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.  Aktualni sat
2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2013. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
4. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
5. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
7. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2013. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
9. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Zagrebačke županije i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.
11. Razno

 

AKTI SA O5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2014- 2016 godine

– Odluka o davanju koncesija

– Odluka o izboru koncesionara za održavanje groblja u Kravarskom i Donjem Hruševcu i prijevoz pokojnika

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013.

– Plan davanja koncesija u 2014. godini

 

05.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2013. godine sa početkom u 17 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 04. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture  na   području Općine Kravarsko  u 2013. g.
3.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2013. g.
4.    Prijedlog drugih izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2013 g. 
5.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2013. g.
6.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2013. g 
7.    Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
8.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2013. g.   sa    projekcijom    za   2014. i   2015. g.
9.    Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
10.    Prijedlog plana davanja koncesija u 2014. godini
11.    Prijedlog Odluke o izboru koncesionara za održavanje groblja u Kravarskom i Donjem Hruševcu i prijevoz pokojnika
12.    Razno

 

AKTI SA O4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Popis akata sa 4. sjednice

– Odluka o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta

– Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine-KRAVARSKO-2013

– Zaključak o prihvaćanju strateškog plana Općine Kravarsko

– Strateški plan Općine Kravarsko

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2013- 2015 godine

– odluka o financiranju političkih stranaka 2014. godine

– Plan davanja koncesija u 2013. godini

 

04.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 27. studenoga 2013. godine sa početkom u 09 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 02. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko  za 2014. g.
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Kravarsko  za 2014. g.
4. Prijedlog Programa gradnje ostalih kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2014 g. 
5. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine Kravarsko  u   2014. g.
6. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2014. g 
7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2014. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
8. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2014. g. sa    projekcijom    za   2015. i   2016. g.
9. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.  
10. Prijedlog strateškog plana Općine Kravarsko za razdoblje 2014.–2016.
11. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
12. Prijedlog plana davanja koncesija u 2013. godini
13. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko
14. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
15. Razno

AKTI O2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

2.  Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja

3.  Zaključak o imenovanju članova odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

4.  Zaključak o imenovanju članova odbora za financije

5.  Zaključak o imenovanju članova odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

6.  Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj

7.  Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise , predstavke i pritužbe građana

8.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2013.

9.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika siječanj-lipanj 2013

10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu vlastitog pogona siječanj-lipanj 2013

11. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 

 

02.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 05. rujan 2013. godine sa

početkom u 09 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 27. i 1. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana
3.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za financije
4.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za imenovanje neselja, ulica i trgova
5.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
6.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu
7.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kravarsko
8.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
9.    Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
10.    Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
11.    Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
12.    Obilježavanje Dana Općine
13.    Razno


1. Jedinstvena baza  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC KR-02 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.- 2020. godine

4. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

6. Odluka o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016. godine sklopljenog sa  HP- Hrvatskom  poštom d.d.

7. Program gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. godinu

8. Program   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. godinu

9. Program  javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko za 2017. godinu

11. Program  unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. godini

12. Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu  sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

PRORAČUN I PROGRAMI

Proračunski vodič za građane – Proračun za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Proračun Općine Kravarsko 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2022.G.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 15. studenog 2021. do 15. prosinca 2021.god. do 14,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na e-mail adresu: opcina@kravarsko.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog: Prijedlog proračuna za 2022.g.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu, Obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju 

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 01.01. – 30.06.2021. god., OBRAZLOŽENJE i ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2020. GODINU, OBRAZLOŽENJE ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

Proračunski vodič za građane za 2021. godine

Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

Izvješće o savjetovanju

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 11. studenog 2020. do 10. prosinca 2020.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2020. g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINUOBRAZLOŽENJE I ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – Proračun za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Proračun Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 11. studenog 2019. do 10. prosinca 2019.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – Proračun za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu

II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 01.01.-30.06.2019. god.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021.g.

PRORAČUN OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna za 2019.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019.g.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 09 studenog 2018. do 29. studenog 2018.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2019.g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2018. GODINU I PROGRAMI, OBRAZLOŽENJE I ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU


PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – Proračun za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu

III izmjene i dopune   Proračuna Općine Kravarsko za   2018. g.   sa   projekcijom    za  2019. i   2020. g.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2018.

II izmjene i dopune   Proračuna    Općine Kravarsko za   2018. g.   sa   projekcijom    za  2019. i   2020. g.

I izmjene i dopune   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa   projekcijom    za  2019. i   2020. g.

PRORAČUN OPĆINE KARAVARSKO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU I PROGRAMI

Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 17. studenog 2017. do 29. studenog 2017.god. do 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2018.g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU I PROGRAMI, OBRAZLOŽENJE I ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU

________________________________________________________________________

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2017.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019.

PRORAČUN OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU I PROGRAMI

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 29. studenog 2016. do 14. prosinca 2016.god. u 12,00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU I PROGRAMI


II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU  SA PROJEKCIJOM ZA 2017. I 2018. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2016.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2015. GODINU


REBALANS I PROGRAMI ZA 2015. IV

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015. III

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015. II

REBALANS I PROGRAMI ZA 2015.

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2015.g

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2014.  GODINU


REBALANS I PROGRAMI ZA 2014. II

REBALANS I PROGRAMI ZA 2014.

PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2014.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA 2013.  GODINU


PRORAČUN ZA 2013. I PROGRAMI

REBALANS I PROGRAMI

REBALANS I PROGRAMI ZA 2013 – 2

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2012. g.


PRORAČUN I PROGRAMI ZA 2012.g

REBALANS PRORAČUNA ZA 2012. I IZMJENA PROGRAMA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU – 01.01.2012. – 30.06.2012.

REFERENDUM

 

 

 

From    Subject    Received    Size    Categories   
Općina Kravarsko    općina kravarsko    15:30    30 KB

Vijećnici općine

 

 

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO

 

1.   ZDRAVKO HORVAČIĆ

2.   STJEPAN KOLAREC

3.   JOSIP PAVUŠEK

4.   NENAD PAVUNČEC

5.   STJEPAN SREMIĆ

6.   IVICA KOMPES

7.   JOSIP BELAČIĆ

8.   DANIJEL PETRAC

9.   MIHAEL MIKOVIĆ

10. BRANKICA KMETIĆ

11. VJEKOSLAV KOLAREC

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA– ZDRAVKO HORVAČIĆ

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA– NENAD PAVUNČEC

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA– STJEPAN KOLAREC

 

 

KONTAKT:


tel: 01/6237 022

email: opcina@kravarsko.hr

Načelnik općine

 

 

Načelnik Općine Kravarsko – Vlado Kolarec

tel: 01/6237 022

mob: 098/474 904

email: nacelnik@kravarsko.hr

 

Zamjenik načelnika Općine Kravarsko – Stjepan Tičarić

tel: 01/623 7022

mob: 098/398 531

email: zamjenik@kravarsko.hr

 

 

 

 

 


 

AKTI NAČELNIKA

 

 

Zaključak o isplati Božićnica službenicima i namještenicima Općine Kravarsko

 

Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis


Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu didaktičkog materijala za program predškole


Odluka o  dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja


Odluka o  dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“


Zaključak o prihvaćanju ponude za radove na priključku javne rasvjete u Pustikama

 

Zaključak o poklon paketima


Zaključak o odobrenju sredstava za elektroinstalaterske radove na ugradnji bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)


Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o nabavci promidžbenog materijala


Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog elaborate


Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu interneta u svrhu  implementacije bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)

 

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog elaborata

 

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za pohađanje konferencije


Zaključak o prihvaćanju ponude za košarkaške ploče


Zaključako prihvaćanju ponude za energetski pregled i izradu izvješća javne rasvjete na području Općine Kravarsko

 

Zaključak o nabavi računala

 

Zaključak o odobrenju sredstava za smještaj u hotelu

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu opreme, instaliranje i implementaciju bežičnog interneta prema natječaju Zagrebačke županije WiFi 4 Smart Green Ring (Donji Hruševec)

 

Zaključak o financiranju programa Predškole u pedagoškoj godini 2019/2020


Odluku o sufinanciranju prijevoza redovnih studenata sa područja Općine Kravarsko


Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje geodetskih radova


Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih po Programu javnih radova


Zaključak o odobrenju sredstava za troškove reprezentacije povodom Dana Općine


Zaključak o nabavi mikrofona


Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku lopti i pehara za turnir povodom Dana Općine


Odluku o sufinanciranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola  za  školsku godinu 2019/2020 sa područja Općine Kravarsko


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog dokumentarnog filma


Zaključak o nabavi radne odjeće zaposlenih po Programu javnih radova

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Gladovec Kravarski

 

Zaključak o isplati regresa za godišnji odmor službenicima i namještenicima Općine Kravarsko

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu stepenica mrtvačnice u Kravarskom

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu potpornih zidova

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih po Programu Zaželi

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje zaposlenih

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje općinske zgrade i imovine

 

Zaključak o odobrenju sredstava za osiguranje Društvenog doma u Kravarskom


Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Pčelarskoj udruzi Lijeska“

 

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za program usavršavanja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Vukomeričke Gorice“ udruzi branitelja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava “Društvu sportske rekreacije Kravarsko”


Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Novo Brdo

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Donji Hruševec

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Barbarići Kravarski

 

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2018/2019

 

Zaključak o potpori zbog oštećenja imovine

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu perilice suđa i štednjaka

 

Zaključak o odobrenju sredstava po potpisanom Sporazumu


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – Radovi na izgradnji potporne konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 – lokacija 1,2,3 Ev.br. nabave: BN-15/19

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu stolica


Zaključak o prihvaćanju ponude za uslugu interneta u svrhu  implementacije bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU (Kravarsko)

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje dana MO Pustike


Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Radovi na izgradnji potporne konstrukcije od bušenih armirano-betonskih pilota (sanacija klizišta NC KR-02 – lokacija 1,2,3)


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – Nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU – Ev.br. nabave: BN-14/19


Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave – nabava električne energije – Ev.br. nabave: BN-02/19

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Zavičajnom društvu Kravarske gorice“

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i montažu kaljenog stakla

 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Nabava opreme, instaliranje i implementacija bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvedbu predstave “Svoga tela gospodar”

 

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom


Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog snimka i parcelacijskog elaborata


Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „ Kravarsko“

 

Zaključak o podjeli Monografije Kravarsko

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za elektroinstalacijske radove

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za elektroinstalacijske radove

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku materijala i usluga

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za revitalizaciju kopanog zdenca u Pustikama

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za tiskanje Monografije Kravarsko

 

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2019.g.

 

Zaključak o odobrenju sredstava za rashod protokola

 

Zaključak o odobrenju sredstava za odvjetničke usluge


Plan prijma u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Kravarsko u 2019. godini

 

Plan prijma za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2019. godini

 

Zaključak o odobrenju sredstava za pohađanje seminara

 

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

 

 


 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava “Vukomeričke Gorice” udruzi branitelja

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko”

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Lovačkom društvu “Vepar”

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava “Vukomeričke Gorice” udruzi branitelja

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarska udruga Lijeska

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Društvu sportske rekreacije Kravarsko

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko

 

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kravarsko

 

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Zavičajnom društvu Kravarske gorice

 

Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  zaposlenih  po Programu javnih radova

 

Zaključak o  isplati Božićnica službenicima i  namještenicima

 

Zaključak o  nabavi  sitnog inventara za Program javnih radova

 

Zaključak o  nabavi  radne odjeće zaposlenih po  Programu  javnih radova

 

Zaključak o nabavci promidžbenog materijala

 

Zaključak o  nabavi grijala hrane

 

Zaključak o odobrenju sredstava za odvjetničke usluge

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje doma u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o nabavci poklon paketa

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za provođenje nadzora  održavanja nerazvrstanih cesta

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  troškove  reprezentacije

 

Zaključak o sklapanju Ugovora o  djelu

 

Zaključak o odobrenju sredstava za protokol

 

Zaključak o obilježavanju dana  sv. Martina

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  nabavu i postavljanje ormarića za javnu rasvjetu na trafostanici u Podvornici

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  nabavu i dopremu drobljenog dolomitnog materijala- dom u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o  tekućoj pomoći OŠ Slavka Kolara – Učeničkoj zadruzi  „Breza“

 

Zaključak o odobrenju  sredstava  za  nabavu mobitela

 

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku materijala za  sanitarni čvor  u Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o odobrenju sredstava za postavljanje keramičkih pločica u Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o financiranju programa predškole u školskoj godini 2017. – 2018.

 

Zaključak o  o odobrenju  sredstava  za  nabavu keramičkih pločica za društveni Dom u Barbarićima Kravarskim

 

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017-2022g.

 

Zaključak o sklapanju ugovora o autorskom honoraru

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za zakup  stranice u Reporteru

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu kratkog promotivno- edukativnog filma

 

Zaključak o odobrenju sredstava za protokol

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  nabavu lopti i pehara za turnir povodom Dana Općine

 

Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi materijala za održavanje  javne rasvjete

 

Zaključak  o nabavi  LED žarulja i cijevi

 

Odluka o sufinanciranju  prijevoza redovitih studenata sa područja Općine Kravarsko

 

Zaključak o odobrenju sredstava za razvoz otpadnog kamenog materijala po cestama u Donjem Hruševcu

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za dovoz zemlje za nasip  uz objekt doma u Barbarićima Kravarskim

 

Odluka o sufinanciranju prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola za  školsku godinu 2017- 2018 sa područja Općine Kravarsko

 

Zaključak o  prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi i spojnica

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova  na izradi termoizolacije i glazure u društvenom Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  zaposlenih

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje  općinske zgrade i imovine u zgradi

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za  materijal za električne instalacije i gromobran u društvenom Domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponuda za Internet izdanje- Nova Poslovna.hr – Risk Predictor paket

 

Zaključak o odobrenju sredstava za instalacije jake struje i  gromobrana u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o  o odobrenju  sredstava  za  dobavu i ugradnju vodovodnih istalacija u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu hidroizolacije i podupornih zidova u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara u Kravarskom

 

Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture Kravarsko i imovine u Domu

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  troškove  reprezentacije

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za  premještanje  autobusne čekaone i  izradu nosača

 

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje  dana MO  Gladovec Kravarski

 

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti

 

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko

 

Zaključak o odobrenju sredstava za  radove  na prepajanju vode u novu šahtu i razvođenje u  domu Donji Hruševec

 

Zaključak o odobrenju sredstava  za radove na spajanju prostorija  u društvenom Domu u Donjem Hruševcu

 

 


 

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

Odluka o odabiru postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o jednokratnoj pomoći

Zaključak o nabavi Monografije

Zaključak o nabavci i odvozu batude

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

Zaključak o nabavi projektora

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

Zaključak o prihvaćanju ponude

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Društvu sportske rekreacije Kravarsko”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu ” Kravarsko” Kravarsko

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Kravarsko” Kravarsko

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu “Vepar”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi branitelja ” Vukomeričke gorice

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Zavičajnom društvu Kravarske gorice”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi “Lijeska”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi “Lijeska”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Društvu sportske rekreacije Gornji Hruševec”

Odluka o dodjeli financijskih sredstava ” Udruzi žena Općine Kravarsko”

II. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )

II. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( javna nabava )

III. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )
III. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( javna nabava )
IV. izmjene i dopune Plana nabave 2016 ( bagatelna nabava )
Izmjena i dopuna Odluke o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Odluka o darovanju stroja ( bagera ) Komunalnom poduzeću Kravarsko
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Kuna“
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Vepar“
Odluka o odabiru ponuditelja za Sanaciju dijela klizišta u naselju Donji Hruševec
Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu postupaka davanja koncesije
Odluka o otvaranju prometnice – ulica Gromići
Odluka o početku postupka nabave – Sanacija klizišta Donji Hruševec
Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis
Odluka o subvencioniranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine           Kravarsko
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2016.-2017.  godinu
Plan prijema u službu 2017. godine

Zaključak o nabavci božićnog nakita za uličnu rasvjetu
Zaključak o financiranju namještaja za Program predškole
Zaključak o financiranju programa predškole u školskoj godini 2016. – 2017.
Zaključak o financiranju sanacije oštećenog nadgrobnog spomenika
Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko
Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe za 2016. – 2017.godinu
Zaključak o nabavci LED reflektora
Zaključak o nabavci poklon paketa i slatkiša
Zaključak o nabavi reflektora za Dom kulture Donji Hruševec
Zaključak o nabavi šljunka
Zaključak o obilježavanju dana Sv. Martina
Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec
Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Donji Hruševec
Zaključak o odvjetničkim uslugama
Zaključak o odvozu otpadnog materijala
Zaključak o prihvaćanju ponude za izgradnju armirano betonskog zida za ogradu i armirano       betonske šahte
Zaključak o prihvaćanju ponude za rekonstrukciju javne rasvjete
Zaključak o prihvaćanju ponude pružanja konzultantskih usluga za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije   sportskih terena u Kravarskom
Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
Zaključak o prihvaćanju ponude za kotizaciju na 8. susretu gradonačelnika
Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i ugradnju toplinske pumpe
Zaključak o prihvaćanju ponude za objavu oglasa
Zaključak o prihvaćanju ponude za pregled dimnjaka i ložišta sa izdavanjem nalaza

Zaključak o prihvaćanju ponude za program izobrazbe u području javne nabave

Zaključak o prihvaćanju ponude za trakaste zavjese VG grupa d.o.o.
Zaključak o prihvaćanju ponude za usluge stručnog projektantskog i geotehničkog nadzora  klizišta – Donji Hruševec – Gromići
Zaključak o prijevozu frezanog asfalta
Zaključak o sufinanciranju nabave rabljenog putničkog kombi vozila
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Kravarsko  za ponovnu javnu raspravu

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi branitelja Vukomeričke Gorice

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi Lijeska

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Udruzi žena Općine Kravarsko

Odluka o dodijeli financijskih sredstava Župi Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko

Odluku o dodjeli financijskih sredstava „Društvu sportske rekreacije Kravarsko“

Odluku o dodjeli financijskih sredstava Udruzi branitelja „Vukomeričke gorice“

Odluka o dodijeli financijskih sredstava „Udruzi dragovoljaca veterana domovinskog rata RH”

Odluka o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala za vrijeme održavanja izborne promidžbe

Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije

Odluka o subvencioniranju  prijevoza  redovitih  učenika srednjih škola sa područja Općine Kravarsko

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata sa područja Općine Kravarsko

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kravarsko

Odluku o visini naknade (cjenik)  stvarnih materijalnih troškova

Odluku o zatvaranju prometnice – ulica Gromići

Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Zaključak o imenovanju nadzora za radove i usluge Komunalnog poduzeća Kravarsko

Zaključak o izvođenju radova na održavanju uredskih prostorija u općinskoj zgradi

Zaključak o izvođenju radova na električnoj instalaciji  u Domu kulture D. Hruševec

Zaključak o nabavi materijala za elektroinstalaciju  u Domu kulture Donji Hruševec

Zaključak o nabavi materijala za uređenje općinskih prostorija

Zaključak o nabavci pisača

Zaključak o nabavci reflektora

Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava MO Donji Hruševec

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Barbarići Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Gladovec Kravarski

Zaključak o odobrenju sredstava za dan MO Novo Brdo

Zaključak o odobrenju sredstava za  MO Pustike

Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog sastava HRT-a u Kravarskom

Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o podmirenju troškova geodetske snimke sportskog terena u  Kravarskom

Zaključak o podmirenju troškova za instaliranje programa Printfil

Zaključak o podmirenju troškova osiguranja Doma kulture Kravarsko i imovine u domu

Zaključak o podmirenju troškova osnivanja Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.

Zaključak o podmirenju troškova utovara i odvoza betonskih blokova na klizište ceste Čačići u D. Hruševcu

Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač

Zaključak o prihvaćanju ponude za dijelove za stroj rovokopač i servisiranje stroja

Zaključak o prihvaćanju ponude  za isporuku ograde i vrata

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica i račvi

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku PE cijevi, spojnica, brtvi i račvi

Zaključak o prihvaćanju ponude za isporuku račve

Zaključak o  prihvaćanju ponude za isporuku račve

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Polugodišnjeg izvješća o nepravilnosti

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu radova pripreme na rekonstrukciji sportskih terena (višenamjenskog igrališta, pristupne staze i gledališta)

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu govornice

Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu mikrofona

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje općinske zgrade i imovine u zgradi

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju 2

Zaključak o prihvaćanju ponude za osiguranje zaposlenih

Zaključak o prihvaćanju ponude za skicu i izradu zajedničke grobnice

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavaka Kolara- školska godina 2016./2017.

Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za školsku godinu za OŠ Slavka Kolara – školska godina 2016/2017. – dopuna

Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2016.g.

Zaključak o prihvaćanju programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za Općinu Kravarsko za 2016. godinu

Zaključak o priključenju objekta Mrtvačnice Donji Hruševec na električnu mrežu

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom honoraru

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o sklapanju ugovora o najmu poslovnog prostora i opreme

Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi 2015/2016

Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kravarsko

Odluku o određivanju službenika za informiranje

ODLUKA o dodijeli financijskih sredstava „Društvu športske rekreacije Gornji Hruševec “

Zaključak o nabavci  samohodne benzinske kosilice

Zaključak o prihvaćanju ponude

Zaključak o tekućoj donaciji MO Donji Hruševec

ODLUKA o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi žena Općine Kravarsko“

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (Povjerenstva za ocjenjivanje)

Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike

Zaključak o tekućoj donaciji MO Pustike

Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske  radove

ZAKLJUČAK o nabavi PE cijevi i spojnica

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za  otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva  za financiranje udruga i drugih neprofitnih  organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2016. Godinu (Povjerenstva za otvaranje prijava)

PRAVILNIK O II izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Zaključak o nabavci računala

ODLUKA o izmjeni i dopuni  Odluke o subvencioniranju prijevoza redovitih  učenika srednjih škola  sa područja Općine Kravarsko

Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Zavičajnom društvu „Kravarske gorice“

ZAKLJUČAK o financiranju pedagoške dokumentacije, didaktike i namještaja za potrebe predškole

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu električne energije  (Broj nabave: 2/27/16)

IZMJENA PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća

Zaključak o  geodetskim   radovima  za sportski teren u Barbarićima Kravarskim

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)

Zaključak o  uređenju okoliša mjesnog groblja u Donjem Hruševcu

ODLUKA o odabiru ponuditelja za nabavu kratkoročnog kunskog kredita za sufinanciranje projekata Općine Kravarsko (Broj nabave: 1/26/16)

Zaključak o podmirenju troškova za riješavanje imovinsko – pravnih odnosa

ODLUKA o imenovanju upravitelja Vlastitog pogona

Zaključak o kratkoročnom kreditnom zaduženju  Općine Kravarsko

ZAKLJUČAK o financiranju tepisona i zaštitne ogradice za potrebe predškole

Zaključak o nabavci uredskih stolica

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POLAZNIKA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRAVARSKO

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća korisnika proračuna za trošenje sredstava dobivenih u 2015. godini

PRAVILNIK o unutarnjem ustroju i poslovanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

ZAKLJUČAK o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2015/2016

PLAN NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

PLAN NABAVE ZA 2016. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 za radove (bez pdv-a)

ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

ODLUKU o subvencioniranju prijevoza redovitih  učenika srednjih škola sa područja Općine Kravarsko

ODLUKU o popisu i osnivanju povjerenstva za popis

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2015. Grupe predmeta pojedinačne vrijednosti iznad  200.000,00 kn za robu i usluge odnosno iznad  500.000,00 kn za radove (bez PDV-a)

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2015. grupe predmeta pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 za radove (bez pdv-a)

ZAKLJUČAK o sklapanju  Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju

ZAKLJUČAK o nabavci poklon paketa

ZAKLJUČAK o nabavci promidžbenog materijala

Zaključak o prihvaćanju ponude o nadzoru održavanja nerazvrstanih cesta

ZAKLJUČAK o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne DDD  kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2015. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko

ODLUKU o prihvaćanju nalaza i preporuke inventurne komisije

ZAKLJUČAK o održavanju tradicionalnog koncerta tamburaškog orkestra HRT-a  u Kravarskom

ZAKLJUČAK o obilježavanju dana Sv. Vinka

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

3. Odluka o odabiru  postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

5. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

7. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

8. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni  dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

9. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

10. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

11. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

13. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

14. Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno     suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

15. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

16. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

17. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

18. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

19. Zaključak o jednokratnoj pomoći

20. Zaključak o jednokratnoj pomoći

21. Zaključak  o jednokratnoj pomoći

22. Zaključak o nabavi Monografije

23. Zaključak o nabavci i odvozu batude

24. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

25. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

26. Zaključak o nabavi projektora

27. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

28. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

29. Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

30. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor  Novo Brdo

31. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

32. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

33. Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

34. Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

35. Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

36. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

37. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

38. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

39. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

40. Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

41. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

42. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

43. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

44. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

45. Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

46. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

47. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

48. Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

49. Zaključak o prihvaćanju ponude

50. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

51. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim  – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

53. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

56. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

57. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

58. Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

59. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

60. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

61. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

62. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

63. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

64. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

65. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

66. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

71. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

74. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

75. Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

76. Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

77. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

78. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

79. Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

80. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

81. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

82. Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

83. Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava – prema Javnom pozivu za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstava za ocjenjivanje )

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu ( Povjerenstva za otvaranje prijava )

3. Odluka o odabiru  postupku jednostavne nabave – izrada i montaža drvene kuće – mjesni dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim Ev. br. nabave : BN-04/17

4. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – nabava električne energije – Ev. br. nabave : BN-06/17

5. Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim – Ev. br. nabave: BN-05/17

7. Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – Ev. br. nabave : BN-10/17

8. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Izrada i montaža drvene kuće – mjesni  dom ( dom kulture ) u Barbarićima Kravarskim

9. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – izrada temelja za dom u Barbarićima Kravarskim

10. Odluku o početku postupka jednostavne nabave – Nabava električne energije na području Općine Kravarsko

11. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – usluga obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na mrtvačnici Donji Hruševec – građevinski i ostali radovi

13. Odluka o prihvaćanju nalaza i preporuke povjerenstva za popis

14. Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda ), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno     suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Kravarsko za razdoblje 2017.-2021. godine

15. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

16. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

17. Zaključak o elektro radovima na održavanju javne rasvjete

18. Zaključak o izdavanju suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

19. Zaključak o jednokratnoj pomoći

20. Zaključak o jednokratnoj pomoći

21. Zaključak  o jednokratnoj pomoći

22. Zaključak o nabavi Monografije

23. Zaključak o nabavci i odvozu batude

24. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

25. Zaključak o nabavi materijala za održavanje javne rasvjete

26. Zaključak o nabavi projektora

27. Zaključak o obilježavanju dana Sv. Vinka

28. Zaključak o odobrenju sredstava za servis/popravak fotokopirnog stroja CANON IR-2016

29. Zaključak o odobrenju sredstava za izradu temelja za solarnu autobusnu stanicu

30. Zaključak o odobrenju sredstava za Mjesni odbor  Novo Brdo

31. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu materijala za postavljanje solarne autobusne stanice

32. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu ukrasnog bilja za uređenje javnih površina i materijala za uređenje groblja u Donjem Hruševcu

33. Zaključak o odobrenju sredstva za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Donji Hruševec

34. Zaključak o odobrenju sredstava za materijal za održavanje prostorija Mjesnog odbora Novo Brdo

35. Zaključak o odobrenju sredstava za korištenje osobnih automobila u službene svrhe članicama Povjerenstva za provedbu Lokalnih izbora

36. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavu glasačkih listića i zapisnika

37. Zaključak o odobrenju sredstava za nabavku biračkih kutija

38. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu kandidacijskih listi

39. Zaključak o odobrenju sredstava za objavu konačnih rezultata Izbora za članove Općinskog vijeća i Izbora za načelnika Općine Kravarsko

40. Zaključak o odobrenju sredstava za radove na priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku vodu

41. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Barbarići Kravarski

42. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Donji Hruševec

43. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Novo Brdo

44. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje Dana MO Pustike

45. Zaključak o odobrenju sredstava za održavanje javne rasvjete

46. Zaključak o održavanju tradicionalnog koncerta Tamburaškog orkestra HRT-a u Kravarskom

47. Zaključak o potvrđivanju Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kravarsko

48. Zaključak o prihvaćanju ponude za poslovno savjetovanje

49. Zaključak o prihvaćanju ponude

50. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu i tisak plastificiranih slika sa aluminijskim ramama

51. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu i umješavanje propilen glikol mješavine

52. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora na građevini „ Mjesni dom u Barbarićima Kravarskim  – zemljani radovi, A.B. radovi – izrada betonskih temelja „

53. Zaključak o prihvaćanju ponude za obavljanje stručnog nadzora na građevini „ Građevinski radovi na mrtvačnici u Donjem Hruševcu „

54. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

55. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

56. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za postavljanje e – punionice

57. Zaključak o prihvaćanju ponude za geodetske usluge

58. Zaključak o prihvaćanju ponude za iskolčenje Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

59. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu geodetskog projekta

60. Zaključak o prihvaćanju ponude za izvođenje građevinskih radova na izradi termoizolacije i glazure u društvenom domu u Barbarićima Kravarskim

61. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnosti

62. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sportskih terena u Kravarskom

63. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu materijala za priključenje na elektroenergetsku mrežu Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

64. Zaključak o prihvaćanju ponude za materijal za održavanje ulične rasvjete

65. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu e – punionice

66. Zaključak o prihvaćanju ponude za odobrenje kratkoročnog kredita u iznosu od 185.000,00 kn

67. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne autobusne stanice

68. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu solarne klupe

69. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu šahte za vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

70. Zaključak o prihvaćanju ponude za školske udžbenike za OŠ Slavka Kolara Kravarsko – školska godina 2017.-2018.

71. Zaključak o prihvaćanju ponude za nabavu zastava RH

72. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje i izradu potrebne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dom u Barbarićima Kravarskim

73. Zaključak o prihvaćanju ponude za prvi energetski pregled i izradu energetskog certifikata

74. Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  (Arthropoda ) i štetnih člankonožaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Kravarsko za 2017. g

75. Zaključak o priključenju Doma kulture u Barbarićima Kravarskim na elektroenergetsku mrežu

76. Zaključak o priključenju na javni vodoopskrbni sustav Doma kulture u Barbarićima Kravarskim

77. Zaključak o sufinanciranju škole u prirodi u školskoj godini 2016/201

78. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza

79. Zaključak o tekućoj pomoći OŠ „ Slavka Kolara „ iz Kravarskog

80. Zaključak o usvajanju provedbenog plana preventivne i obvezne i preventivne DDD kao posebne mjere na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

81. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

82. Zaključak o visini naknade za članove biračkih odbora i članove povjerenstva za provedbu Izbora članova vijeća mjesnih odbora

83. Zaključak o visini naknade osobi koja obavlja poslove za povjerenstvo za provedbu Izbora za članove vijeća mjesnih odbora i Lokalnih izbora