Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika i Vijeća. Priprema materijale za sjednice , izrađuje prijedloge akata, vodi zapisnike, brine o objavi službenih akata i o pravovremenom obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

Sudjeluje u planiranju i izradi proračuna općine, prati njegovo provođenje i o tome dostavlja potrebna izvješća nadležnim državnim tijelima, brine o financijskom poslovanju i računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima Općine Kravarsko.

Jedinstveni upravni odjel je svakog radnog dana na raspolaganju građanima za  ostvarivanje prava, koja su određena odlukama Načelnika i Vijeća Općine Kravarsko.

Organizacijsku shemu Općine Kravarsko možete vidjeti ovdje.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KRAVARSKO:

Ponedjeljak 7,30- 15,30
Utorak 7,30- 15,30
Srijeda 7,30- 15,30
Četvrtak 7,30- 15,30
Petak 7,30- 15,30

RAD SA STRANKAMA:

od 7.30 do 15.30 sati.

KONTAKT:

tel: 01/6237-022

e-mail: opcina@kravarsko.hr

Načelnik

Vlado Kolarec

+385 1 623 7022

nacelnik@kravarsko.hr

Privremeno ovlaštena Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Marija Đuretić, mag.oec.

+385 1 623 7022

procelnik@kravarsko.hr

Komunalni izvidnik

Stjepan Zagorac

+385 1 623 7022

opcina@kravarsko.hr

Viši stručni suradnik za graditeljstvo

Franjo Sovina,  struč. spec. ing. aedif.

+385 1 623 7022

opcina@kravarsko.hr

Voditeljica projekta ZAŽELI

Marija Đuretić mag.oec

+385 1 623 7022

zazeli@kravarsko.hr

Projekt „Pokrenimo KOK“

Koordinatorica aktivnosti društvenog centra

Marija Povoljnjak, struč.spec.oec.

+385 1 623 7022

opcina@kravarsko.hr

Direktorica Komunalnog poduzeća Kravarsko

Dražena Pejak

+385 1 623 7022

komunalno@kravarsko.hr

Komunalni izvidnik

mob: 099 423 8221

Strojar stroja rovokopača

mob: 098 398 533

————————————————

POPIS MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO
MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK MO KONTAKT PREDSJEDNIKA MO
MO Barbarić Kravarski Toni Horvačić 099/6108-496
MO Čakanec Vlado Kirinčić 099/7701-365
MO Donji Hruševec Dražen Sremić 099/2110-911
MO Gladovec Kravarski Ivica Posavec 099/5965-568
MO Gornji Hruševec Tomislav Kuzmić 098/9216-055
MO Kravarsko Mario Kolarec 098/230-525
MO Novo Brdo Josip Kordić 092/2693-808
MO Podvornica Ivan Sabljić 091/5607-565
MO Pustike Tomislav Matković 095/8180-351
MO Žitkovčica Ivica Zagorac 098/650-638

ZAHTJEV za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

ODLUKA o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

Načelnik općine je Vlado Kolarec (HDZ).