Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPĆINSKO VIJEĆE

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2017. – 2021.

1.ZDRAVKO HORVAČIĆ

2.STJEPAN KOLAREC

3.JOSIP PAVUŠEK

4.NENAD PAVUNČEC

5.STJEPAN SREMIĆ

6.IVICA KOMPES

 

7.JOSIP BELAČIĆ

8.DANIJEL PETRAC

9.MIHAEL MIKOVIĆ

10.VJEKOSLAV KOLAREC

11. BOŽIDAR PETRAC

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite poslovnik Općinskog vijeća – ovdje

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Nenad Pavunčec

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec

 

 

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 

 

 

Javnost rada tijela vlasti

 

 

Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

 

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.


Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.


Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.


O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.


Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

 

Odluke i drugi opći akti objavljuju se u “Glasniku Zagrebačke županije”. Poveznicu na glasnik možete preuzeti ovdje.

 

 

JAVNO SAVJETOVANJE

 

12.05.2020.

Poziv javnosti – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada


Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću- nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kravarsko


12.05.2020.

Poziv javnosti – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otpada

 

Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

 

 

 

SJEDNICE

 


OBJAVA AKATA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i  Zaključak o prihvaćanju istoga

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i Zaključak o prihvaćanju istoga

5. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. , Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju istoga

6.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

7. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

8. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2020.g.

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

11. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

12. Zaključak o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

13. Odluka (suglasnost) o zaduženju Općine Kravarsko

14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 

 

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 29. svibnja 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 19.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i

donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za

2019. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019.

g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i donošenje Zaključka o

prihvaćanju istoga

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju

istoga

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

8. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

9. Donošenje  Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2020.g.

10. Donošenje  Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke  o komunalnim djelatnostima i načinu njihova

obavljanja na području Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

12. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog

komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine

Kravarsko

14. Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

15. Razno

 


OBJAVA AKATA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2019. do 31.12.2019. godine i zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2019. godinu i zaključak o prihvaćanju istoga

4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2019.godinu i zaključak o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2019. godinuzaključak o prihvaćanju istoga

7. Zaključak o neprihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Kravarsko


19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 18. ožujka 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 18.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

3. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2019.  do 31.12.2019. godine i

donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2019. godinu i donošenje

zaključka o prihvaćanju istoga

5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na području Općine

Kravarsko

6. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2019.godinu i donošenje

zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2019. godinudonošenje zaključka o prihvaćanju istoga

8. Zaključak o prihvaćanju  cjenika za obavljanje javne usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija javne rasvjete na području

Općine Kravarsko

10. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2020.

do 2022. godine

2. Plan davanja koncesija u 2020. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2020.g.

4. Odluka o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

5. Odluka o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom

6. Odluka  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života

7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području Općine

Kravarsko

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2020.

godinu

11. Odluka o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

12. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini

13. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

14. Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

15. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

16. Proračun Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

17. Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu

18. Program upravljanja imovinom za 2020. godinu

19. I izmjene i dopune  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine

Kravarsko

20. II  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2019. godini

21. II  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

22. II izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

23. I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. godini

24. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu


NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 12, 13, 14 i 15 nalaze se pod rednim

brojem 17 – Proračun Općine Kravarsko za 2020. g

(Excel list – Komunalni programi)

 


18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. prosinca 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  17. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za

razdoblje od 2020. do 2022. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2020. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna

Općine Kravarsko za 2020.g.

5. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja

nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom

7. Donošenje Odluke  o  pristupanju Općine Kravarsko Udruzi Kupa rijeka života

8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području

Općine Kravarsko

9. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

10. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020.

godinu

11. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine

Kravarsko za 2020. godinu

12. Donošenje Odluke o promjeni granice  između  Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

13. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini

14. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

15. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

16. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

17. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu

18. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu

19. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2020. godinu

20. Donošenje I izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika

Općine Kravarsko

21. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2019. godini

22. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

23. Donošenje II izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

24. Donošenje  I  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2019. godini

25. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

26. Razno

 

 

NAPOMENA: Prijedlozi programa pod točkama 13,14,15 i 16 nalaze se pod točkom 17

(Excel list- Komunalni programi)

 

OBJAVA AKATA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o potrebi ustroja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kravarsko

2. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na području

Općine Kravarsko

 


17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 05. studenog 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 16.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o potrebi ustroja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kravarsko

3. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na području

Općine Kravarsko

4. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti

zamjeniku/ci općinskog vijećnika

2. Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog

vijećnika

3. Odluku  o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god., Zaključak

o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g., Zaključak o prihvaćanju

istoga

6. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

7.  Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu  2019/2020 sa

područja Općine Kravarsko , Suglasnost na Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih

škola za školsku godinu 2019/2020 sa područja Općine Kravarsko

 


16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 05. rujna 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 15.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće Mandatne komisije  o  prestanku mandata općinskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti

zamjeniku/ci općinskog vijećnika

3.  Zaključak o prestanku mandata općinske vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog

vijećnika

4. Odluku  o usvajanju  Procjene rizika od velikih nesreća

5. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2019. god. i donošenje Zaključka

o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2019. g. i donošenje Zaključka o

prihvaćanju istoga

7. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

8.  Razno

 

OBJAVA AKATA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o komunalnom redu

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. I. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. I. izmjene i dopune proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. g.

8. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja

požara

12. Zaključak  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla

na otvorenom prostoru

14. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine

Kravarsko za 2019.g.

 

 

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 19. lipnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 


DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 14.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine

Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.

5. Donošenje I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

6. Donošenje I. izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

7. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i

2021. g.

8. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom

požarne sezone u 2019.g.

9. Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i

probijanja protupožarnih putova

10. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u

protupožarnoj sezoni u 2019. godini

11. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od

nastajanja i širenja požara

12. Donošenje Zaključka  o određivanju lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju

gašenja požara

13. Donošenje  Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog

porijekla na otvorenom prostoru

14. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području

Općine Kravarsko za 2019.g.

15. Razno

 


OBJAVA AKATA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine

Kravarsko za 2019.godinu

2. Odluka (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

3. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine

Kravarsko za 2018. g., Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Kravarsko za 2018. g., Zaključak o prihvaćanju

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g., Obrazloženje,

Zaključak o prihvaćanju

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2018.g.

8. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj

suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i

Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža

sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

 

 

 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 23. svibnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine

Kravarsko za 2019.godinu

3. Donošenje Odluke (suglasnosti) o zaduženju Općine Kravarsko

4. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine

Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

6. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Kravarsko za 2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. i

donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2018.g.

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj

suradnji grada Velika Gorica te općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i

Rugvica na projektu “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža

sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

10. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine,

Zaključak o prihvaćanju

2. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

3. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o

prihvaćanju

4. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

5. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

6. Program upravljanja imovinom za 2019. godinu

7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak

o prihvaćanju

8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim

životinjama i  divljim životinjama

9. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj

Gorici

 

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 28. ožujka 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine i donošenje

zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za

2018. godinu i  donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2018.godinu i donošenje

Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

7. Donošenje Programa  upravljanja imovinom za 2019. godinu

8. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2018. godinu i donošenje Zaključka

o prihvaćanju istoga

9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama i  divljim životinjama

10. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski

sud u Velikoj Gorici

11. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski

sud u Velikoj Gorici

12. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj

Gorici

13. Donošenje zaključka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj

Gorici

14. Razno


OBJAVA AKATA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

2. Odluka  o komunalnoj naknadi

3. Odluka o komunalnom doprinosu

 


12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 31. siječnja 2019. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  11. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

3.Donošenje Odluke  o komunalnoj naknadi

4. Donošenje  Odluke o komunalnom doprinosu

5. Razno

 

 

 

OBJAVA AKATA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu, Zaključak o prihvaćanju

2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko. godinu, Zaključak o prihvaćanju

3. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2019. godinu, Zaključak o prihvaćanju

4. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

5. Plan zaštite od požara, Odluka o usklađenosti  Procjene i Plana zaštite od požara

6. I izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2018. g.

7. IV  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko  za 2018. g.

8. IV izmjene i dopune Programa građenja  komunalne infrastrukture  na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

9. III izmjene i dopune Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

10. III izmjene i dopune  Proračuna  Općine  Kravarsko za 2018.g. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

11.VII izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

 

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 21. prosinca 2018. godine sa početkom u  9,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  10. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu

3. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

4. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2019. godinu

5. Usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

6. Usklađivanje Plana zaštite od požara

7. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2018. g.

8. Donošenje IV izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2018. g.

9. Donošenje IV izmjena i dopuna    Programa građenja  komunalne infrastrukture  na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

10. Donošenje III izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

11. Donošenje III izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa    projekcijom    za   2019. i   2020. g.

12. Donošenje Odluke o VII izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

13. Razno

 

 


OBJAVA AKATA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1.Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2019. g do 2021. godine

2.Plan davanja koncesija u 2019. godini

3.Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2019.g.

4.Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. g.

5. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g

6. Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

7. Program unaprijeđenja stanovanja zajednice u 2019.g.

8. Proračun Općine Kravarsko za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

9. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu

10.III izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g

11.III izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.g.

12.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2017. godinu

13.Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Kravarsko

14.Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

15.Odluka o VI izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

 

Napomena: Programi pod rednim brojem 4., 5., 6. i 7. nalaze se pod rednim brojem 8. Proračun Općine Kravarsko za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se  30. studenog 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.


DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine  Kravarsko za razdoblje od 2019. do 2021. godine

3. Donošenje plana davanja koncesija u 2019. godini

4. Donošenje odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz          proračuna Općine Kravarsko za 2019. g.

5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. g.

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

8. Donošenje Programa unaprijeđenja stanovanja zajednice u 2019.g.

9. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

10. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2019.g.

11. Donošenje III izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. g.

12. Donošenje III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018.godini

13. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultatata poslovanja Općine Kravarsko za 2017. g.

14. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Kravarsko

15. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

16. Razno

 


NAPOMENA: Prijedlozi programa pod točkama 5,6,7 i 8 nalaze se pod točkom 9 (Excel list- Komunalni programi)

 

 

 

OBJAVA AKATA S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1.I. Izmjene i dopune Jedinstvene baze podataka o cestama (Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko)

2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje sportskog terena u Kravarskom

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda Čakanec“ unutar mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ Iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

4. Odluka o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara  i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova  Općine Kravarsko

6. Odluka o prodaji zemljišta

7. Odluka o stjecanju/primitku  nekretnina u vlasništvo Općine Kravarsko

8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za  razdoblje 01.01-30.06.18 ( Obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju)

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2018

11. Zaključak o prihvaćanju prijedloga cjenika (Cjenik Eko Flor)

12. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

 

 

09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 07. rujna   2018. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 08.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje  I izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko (Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko)

3. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

4. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

5. Donošenje  Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine  Kravarsko

6. Donošenje  Odluke o stjecanju/primitku  nekretnina u vlasništvo Općine Kravarsko

7. Donošenje  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Donošenje  Odluke o prodaji zemljišta

9. Donošenje zaključka o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u  Čakancu “ unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela uz ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja sportskih terena u Kravarskom“ unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela uz ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

12. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2018. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

13. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2018. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

14. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

2. Odluka o grobljima

3. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i njegova zamjenika

4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

5. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018. godini

6. II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018.g.

7. II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

8. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom” unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Napomena: II izmjena i dopuna Programa pod rednim brojem 6., 7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

 

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 26. lipnja 2018. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o grobljima

4. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i njegova zamjenika

5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

6. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018.g.

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2018.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

9. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom” unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

11. Razno

 

Napomena: II izmjena i dopuna Programa pod rednim brojem 6., 7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

 

OBJAVA AKATA SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2017. godine

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

4. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017.g. do 2022.g.

5. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

6. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko Zaključak o prihvaćanju isog

7. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

8. Izvještaja o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

Napomena: Izvršenja Programa pod rednim brojem 5.,6.,7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

 

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 29. ožujka 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

5. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

8. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

9. Izvještaj o izvršenju programa unapređenja stanovanja zajednice za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

11. Razno

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 6, 7, 8 i 9 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 10. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu


OBJAVA AKATA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko
 4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko
 5. I izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko
 6. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrkture na području Općine Kravarsko za 2018. godinu
 7. I izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2018. godinu
 8. I izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g sa projekcijom za 2019. i 2020. g
 9. Program upravljanja imovinom za 2018. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 5,6 i 7 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 8 . I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2018. g. sa projekcijom za 2019. i 2020. g.

 

 

06, sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 31. siječnja 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

Dnevni red

 

0. Aktualni sat

1. Verifikacija zapisnika sa 05.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Donošenje Odluke o komunalnom redu

3. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada na području Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

6. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2018. g

7. Donošenje I izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2018. g.

8. Donošenje I izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2018. g.

9. Donošenje I izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2018. g.   sa    projekcijom    za   2019. i   2020. g. i dopuna

10. Donošenje Programa  upravljanja imovinom za 2018. godinu

11. Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kravarsko

12. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

13. Razno


NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 7 i 8 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 6 . Donošenje I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2018. godini

 

OBJAVA AKATA SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

1.III izmjene i dopune   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine           Kravarsko   u   2017. g
2.III izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine         Kravarsko  za 2017. g.
3.III izmjene i dopune    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.
4.II izmjene i dopune    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko    za 2017. g.
5.I izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u               2017.   g.
6.III izmjene i dopune   Proračuna  Općine   Kravarsko  za   2017. g.  sa  projekcijom    za             2018. i 2019. g
7. Odluke o V izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8.Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih  u         Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.
9.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017.                         godinu i zaključak   o istoj
10.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu   i zaključak  o istom
11.Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine         Kravarsko
12.Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007. godine
13.Odluke o stjecanju / primitku nekretnina
14.Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
15.Odluke o prodaji zemljišta
16.Odluke  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 1, 2, 3, 4,5 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 6.  III izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g sa projekcijom za 2018. i 2019. g

 

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2017.  sa početkom u 16,00 sati u prostorijama mjesnog doma u Barbarićima Kravarskim


0. Verifikacija zapisnika sa 04.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1.  Aktualni sat

2.  Donošenje III izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2017. g

3.  Donošenje III izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2017. g.

4.  Donošenje III izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

5. Donošenje II izmjena i dopuna    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

6 . Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. g.

7 . Donošenje III izmjena i dopuna   Proračuna  Općine   Kravarsko  za   2017. g.  sa  projekcijom    za   2018. i 2019. g

8. Donošenje Odluke o V izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

9. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih  u Općinskom vijeću Općine Kravarsko iz proračuna Općine Kravarsko za 2017.g.

10. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu.

11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2018. godinu

12. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

13. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade za razdoblje do 2007. godine

14. Donošenje Odluke o stjecanju / primitku nekretnina

15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

16. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta

17. Donošenje Odluke  o davanju na upravljanje doma kulture Barbarići Kravarski

18. Razno

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 2, 3, 4, 5 i 6 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 7. Donošenje III izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g sa projekcijom za 2018. i 2019. g

 

OBJAVA AKATA SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2018. do 2020. godine
2. Plan davanja koncesija u 2018. godini
3. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području                         Općine Kravarsko na razdoblje od dvije godine
4. Mišljenje o strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine
5. Odluka o financiranju politčkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu
6. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini
7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
8. Program građenja u 2018. godini
9. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini
10.Proračun Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
11.Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu
12.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko ( dopuna prvopredloženog                         dnevnog reda )
13.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i uređenje groblja u Kravarskom ( dopuna prvopredloženog                                   dnevnog reda)

 

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 6, 7, 8 i 9 se nalaze u Excel dokumentu pod rednim brojem 11. Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

 

04. sjednica  Općinskog vijeća Općine Kravarsko za 30. studeni 2017. godine sa početkom u 08,00 sati u prostorijama  Općine Kravarsko


DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog ( trogodišnjeg ) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2018. do 2020. godine

3. Donošenje Plana davanja koncedija u 2018. godini

4. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova izvanrednog i redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od dvije godine – prijedlog će biti dostavljen na sjednici obzirom da je u toku postupak nabave

5. Prijedlog Mišljenja o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

6. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2018.g.

7. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini

8. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

9. Donošenje Programa građenja u 2018. godini

10. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2018. godini

11. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2018. godinu  i projekcija za 2019. i 2020. godinu

12. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu

13. Razno


NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 7, 8, 9, 10 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 11. Proračuna Općine Kravarsko za 2018.g

 

OBJAVA AKATA SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01.- 30.06.2017.g
2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2017. godine i Zaključak o prihvaćanju istoga
3. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko
4. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanju

 

 

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 08. rujna 2017. sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju       istoga
4. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

5. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

6. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 02. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. II izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

2. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

3. II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

4. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

5. Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

6. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

7. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja sa neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

8. Odluka o zaduženju Općine Kravarsko

9. Zaključak o imenovanu Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

10. Zaključak imenovanju Odbora za financije

11. Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

12. Zaključak o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

13. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana

 

NAPOMENA: Izmjene i dopune programa pod rednim brojem 1,2 i 3 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 4:      II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g. sa projekcijom za 2018. i 2019. g. pod Komunalni programi      (List 5)

 

 

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  11. srpnja 2017. godine sa početkom u 9,00          sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

0. Verifikacija zapisnika sa 1. (Konstituirajuće sjednice) Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za Statut,Poslovnik,propise,predstavke i pritužbe građana

3. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za financije

4. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo,šumarstvo,vodoprivredu,komunalne            djelatnosti,prostorno uređenje i zaštitu okoliša

6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti,socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za              2017.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

9. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. g.

10. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018.i 2019. g.

11.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

12. Prijedlog Odluke o zaduženju Opčine Kravarsko

13. Prijedlog Odluke o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka,načinu postupanja sa neupisanim psima,napuštenim i izgubljenim osobama

15. Razno

 

 

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko 09. lipnja 2017. godine

 

1. Zaključak o izboru mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Izvješće mandatne komisije i verfikacija mandata

3. Zaključak o izboru odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Zaključak o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 

 

 

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 09. lipnja 2017. godine s početkom u  9,00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

 

 

Preuzmite poslovnik Općinskog vijeća – ovdje

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Josip Pavušek

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec

 

 

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

– Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko


Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko


– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 

 

Javnost rada tijela vlasti


Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

SJEDNICE


OBJAVA AKATA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. I. izmjena i dopuna  Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

2. I. izmjena i dopuna    Programa   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

3. I. izmjena i dopuna   Programa  javnih  potreba u  društvenim  djelatnostima  Općine   Kravarsko   u   2017. g

4. I. izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2017. g.

5. I. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2017. g.   sa    projekcijom    za   2018. i   2019. g.

6. Odluka o upravljanju i raspolaganju  nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko

 

NAPOMENA: Izmjene i dopune programa pod rednim brojem 1,2,3 i 4 nalaze se u Excel dokumentu pod

rednim brojem 5: I. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2017. g.   sa    projekcijo

za   2018. i   2019. g. pod Komunalni programi (List 5).

 


31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  12. travnja 2017.  godine sa početkom u  18,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.


DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa  javnih  potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017.g.

3. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017.g.

4. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

5. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Kravarsko za 2017.g.

6. Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna  Općine Kravarsko za 2017. g. sa  projekcijom za 2018. i   2019. g.

7. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko

8. Razno


OBJAVA AKATA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2016. g., obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju

2. Izvještaj o izvršenju Programa građenja  na području Općine Kravarsko za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

3. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2016. g.  i  Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja  stanovanja zajednice  za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih  terena u Kravarskom”

7. Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko

9. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

10. Odluka o raspisivanju  izbora za članove vijeća mjesnih odbora

11. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2016.g.

12.Odluka o usvajanju Strategije razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika  za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2016. godine

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za srpanj 2016.

 

NAPOMENA: Izvještaji pod rednim brojem 2,3,4 i 5 nalaze se Excel dokumentu pod rednim brojem 1. (Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2016. g), pod  Komunalni programi  ( list 5).

 

 

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  31. ožujak 2017.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.


0. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu vlastitog pogona za srpanj 2016. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

4. Odluka o usvajanju Strategije razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje   2014.-2020. godine

5. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih  terena u Kravarskom”

7. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine  Kravarsko za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2016. g. i     donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2016. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

11. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2016.g.

12. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2016. g. i donošenje   Zaključka o prihvaćanju istoga

13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave

14. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama

15. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

16. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2016.godinuZaključak o prihvaćanju istoga

2.  Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2016.godinu i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Odluka da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine Kravarsko

4. Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

7. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

 

 

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  07. veljače 2017.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 28.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje  javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

3. Odluka o II izmjenama i dopunama  Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

4. Odluka  da porezna uprava može obavljati poslove  utvrđivanja, evidentiranja,  nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine Kravarsko

5. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika  koji se financiraju iz Proračuna Općine Kravarsko

6. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za 2016.godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2016. godinudonošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Razno


 

OBJAVA AKATA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. II. izmjene i dopune    Programa   gradnje   vodnih građevina  na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

2. II. izmjene i dopune   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

3. II. izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

4. II. izmjene i dopune   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa   projekcijom   za   2017. i   2018. g.

5. III. izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2016. g.

6. III.  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Kravarsko  za 2016. g.

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinuZaključak o prihvaćanju iste.

8. Odluka  o produženju važenja Strateškog plana Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2016.

9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinuZaključak o prihvaćanju istog.

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period od 2017. do 2021. godineZaključak o prihvaćanju  istog.


 

NAPOMENA: Akti od rednog broja 1-3 i od rednog broja 5-6 nalaze se unutar II. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa   projekcijom   za   2017. i   2018. g. (redni broj 4) – Komunalni programi (List 4).


28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  21. prosinca  2016.  godine sa početkom u  16,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 27.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje II izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

3. Donošenje III  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.

4. Donošenje III izmjena i dopuna    Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

5. Donošenje II izmjena i dopuna    Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

6. Donošenje II izmjena i dopuna   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

7. Donošenje II izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.

8. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu.

9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period od 2017. do 2021. godine.

10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinu.

11. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje (asfaltiranja) prometnica

12. Razno

 

NAPOMENA: Prijedlozi od točke 2 do točke 6 nalaze se unutar II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu (točka 7) pod Komunalni programi (List 4)

 

 

OBJAVA AKATA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKO VIJEĆA

 

1. Jedinstvena baza  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane

ceste NC KR-02 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u u ruralnim područjima“ iz

programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.- 2020. godine

4. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću iz

proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

6. Odluka o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016.

godine sklopljenog sa  HP- Hrvatskom  poštom d.d.

7. Program gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. godinu

8. Program   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. godinu

9. Program  javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko za 2017. godinu

11. Program  unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. godini

12. Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu  sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

 

NAPOMENA: Akti od rednog broja 7 do rednog broja 11 nalaze se pod rednim brojem 12- Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu- pod Komunalni Programi (List 5).

 

 

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 15. prosinca  2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 26.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko  za 2017. g.

3. Donošenje   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

4. Donošenje   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

5. Donošenje   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. g.

6. Donošenje   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2017. g

7. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Donošenje   Proračuna   Općine  Kravarsko  za   2017. g.   sa   projekcijom    za   2018. i   2019. g.

9. Donošenje  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

10. Donošenje Jedinstvene baze  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste

12. Donošenje Odluke o III izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016. – HP- Hrvatska pošta d.d.

14. Razno

 

 

NAPOMENA: Prijedlozi od točke 2-6 nalaze se unutar točke 8 – Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2017. g. – Komunalni programi (List 5).

 

 

OBJAVA AKATA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. I. izmjene i dopune  Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.

2. II. izmjene i dopune Programa građenja u 2016. g.

3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.

4. Izmjene i dopune Programa građenja vodnih građevina u 2016. g.

5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2016. g

6. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u  2016. g.

7. Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Plan davanja koncesija u 2017. godini

9. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2019. godine

 

NAPOMENA: Akti od rednog broja 2 do rednog broja 6 nalaze se unutar I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu pod Komunalni programi (list 4).

 


26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  03. studenoga  2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 25.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko   za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2017. godini

4. Donošenje II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području  Općine Kravarsko  za 2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. – I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

5. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016. – Kom. programi

6. Donošenje I izmjena i dopuna Programa   gradnje   vodnih građevina na području Općine Kravarsko za 2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

7. Donošenje I izmjena i dopuna  Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine Kravarsko   u   2016. g.

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

8. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima      Općine    Kravarsko   u   2016. g

 • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna 2016.- Kom programi

9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini      zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

10.  Donošenje I izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa        projekcijom    za   2017. i   2018. g.

11.  Razno

 

 

OBJAVA AKATA S 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g

1.1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

2.1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. g.

3.1 Zaključak o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2016.

3.2 Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016

 

 

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se  15. rujna 2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 23. i 24.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.  Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2016. g. i  donošenje  Zaključka o prihvaćanju istoga

– Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za  srpanj- prosinac 2015.

3. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječan – lipanj  2016. g. i donošenje   Zaključka o prihvaćanju istoga

– Prijedlog Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015.

4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

– Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2016. god.

– Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2016.

5. Razno

 

 

OBJAVA AKATA S 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluka o  osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. za komunalne djelatnosti

 

 

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  28. lipnja 2016 g. u općinskoj zgradi s  početkom u 08,00 sati


DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva “Komunalno poduzeće Kravarsko” d.o.o.

Prijedlog Odluke o  osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. za komunalne djelatnosti

2. Razno

OBJAVA AKATA S 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu sa obrazloženjem, i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja

2. Izvještaj o izvršenju programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko u 2015. godini i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja

3. Izvještaj o izvršenju programa poticanja poduzetništva Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju Izvještaja

4. Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju Izvještaja

5. Odluku o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Kravarsko

6. Odluku o načinu davanja za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

7. Odluku o prijenosu poslova usluge prijevoza pokojnika  na obdukciju na Zagrebačku županiju

8. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015. godinu

9. Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica na području Općine Kravarsko

 

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 31. svibnja 2016. godine s početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verfikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje 0dluke o prijenosu poslova prijevoza pokojnika na obdukciju na Zagrebačku županiju

Prijedlog Odluke o prijenosu poslova usluge prijevoza pokojnika na obdukciju na Zagrebačku županiju

3. Donošenje Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Općine Kravarsko za 2016. godinu

Prijedlog Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica te krmača i nazimica  na području općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i Doma kulture Kravarsko

Prijedlog Odluke o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko

5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa gradnje ostalih kapitalnih obj. za 2015. godinu

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata za 2015

6. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa poticanja poduzetništva u 2015. godini

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa  poticaja  poduzetništva  Općine Kravarsko za 2015

7. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015

8. Donošenje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015.g.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2015. godinu

9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2015. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

10. Donošenje Odluke o Imenovanju članova  Općinskog   povjerenstva  za  procjenu  šteta od  elementarnih nepogoda Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

11. Razno

OBJAVA AKATA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


1. I izmjene i dopune Programa građenja u 2016. godini

2. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinuZaključak o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.07. do 31.12. 2015.Zaključak o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu Vlastitog pogona za razdoblje od srpanj-prosinac 2015. godineZaključak o prihvaćanju istoga

7. Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godiniZaključak o prihvaćanju istoga

8. Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godiniZaključak o prihvaćanju istoga

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

10. Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

11. Program upravljanja imovinom za 2016. godinuOdluka o usvajanju istoga

12. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko Odluka o usvajanju istoga

13. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije

 

 

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. ožujka 2016. godine sa početkom u 8:00 h u prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2015.

4. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvačanju Izvješća o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

5. Izvješće o radu  Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj- prosinac 2015

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2015

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

Prijedlog Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja kom. otpada na području Općine Kravarsko za 2015

-Prijedlog Zaključka o o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2015.

7. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju  istoga

Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015.

-Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2015

8. Prijedlog odluke  o II izmjeni  i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o II izmjeni i  dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

9. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja  i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne  i područne  (regionalne) samouprave na području Zagrebačke Županije  i donošenje Zaključka o primanju na znanje istoga

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama

10. Strategija upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko i donošenje Odluke o usvajanju Strategije

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kravarsko

11. Program upravljanja imovinom za 2016.  godinu i donošenje Odluke o usvajanju Programa

Prijedlog Programa upravljanja imovinom za 2016. Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa upravljanja imovinom za 2016. godinu

12. Prijedlog   I  izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.

13. Prijedlog  I izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine Kravarsko  u 2016. g.

Prijedlog I izmjene i dopune programa građenja u 2016.

14. Razno

 

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu i Zaključak o istome

2. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu

5. Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje (asfaltiranja) prometnica

6. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb

7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

8. Pravilnik o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko

9. Proračun 2016 (i svi programi)

10.  Rebalans IV (i izmjene svih programa)

11.  Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća i Plana civilne zaštite

 

 

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 23. prosinca 2015. godine sa početkom u 8:00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 20. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.

3. Prijedlog   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

4. Prijedlog   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

5. Prijedlog   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

6. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.

9. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.

10.  Prijedlog II izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko u 2015. g.

11.  Prijedlog IV izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2015. g.

12.  Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2015 g.

13.  Prijedlog II izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.

14.  Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2015. g.

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

16.  Prijedlog IV  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.

17.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb.

18.  Prijedlog Plana zaštite i spašavanja, materujalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.i Plana civilne zaštite, te donošenje Zaključka o prihvačanju istih.

19.  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju iste.

20.  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju istog.

21.  Prijedlog Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko,

22.  Razno

 

 

AKTI SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Odluka o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko

 

20. sjednica Općinskog vijeća održati će se 30. studenog 2015. godine sa početkom u 8.00 sati u prostorijama Općine Kravarsko


DNEVNI RED

0.   Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualni sat
2.   Donošenje Odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko
3.   Razno

 

 

AKTI SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

Rebalans 2015. III

Izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.

Objava akata sa 19. sjednice vijeća

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona

Odluka o izradi II izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Plan davanja koncesija u 2016. godini

Pravilnik o načinu korištenja privatnih osobnih automobila u službene svrhe

Pravilnik o načinu korištenja službenih mobilnih telefona

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za  razdoblje od 2016.-2018. godine

Zaključak o pokretanju svih radnji za kratkoročno zaduživanje Općine Kravarsko

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od  01.01.-30.06.2015.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za razdoblje siječanj-lipanj  2015.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine  Kravarsko

Zaključak o sklapanju Anex Sporazuma

 

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 12. studenog 2015. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

DNEVNI RED


0.   Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice i 17. žurne sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.   Aktualan sat
2.   Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. g. donošenje Zaključka o istome
3.   Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.g i donošenje zaključka o istom
4.   Izvještaj o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06.2015. g. i donošenje Zaključka o istom
5.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja privatnih (osobnih) automobila u službene svrhe
6.   Donošenje Pravilnika o načinu korištenja službenih mobilnih telefona
7.   Donošenje Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
8.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
9.   Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2016. do 2018. godine
10. Donošenje Plana davanja koncesija u 2016. godini
11. Donošenje Zaključka o klapanju Aneksa sporazuma
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
13. Razno

 

 

AKTI SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

– Zaključak o usvajanju prijedloga novčane nagrade Josipi Gvozdanić

– Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

– 2. rebalans proračuna za 2015.

 

 

17. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 07 . rujna 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1.    Obilježavanje Dana Općine
2.    Donošenje  Zaključka o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
3.    Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.

 

 

AKTI SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Odluka o koeficijentima za obrč. plaće služ. i namješt

– Rebalans proračuna za 2015.

 


16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 02.srpnja 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 15. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
3.    Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2015. godinu
a)    Izmjene i dopune programa poticanja poduzetništva u 2015.g.
b)    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.
c)    Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g.

 

 

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 15. lipnja 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 14. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kravarsko
3.    Rasprava o zakupu poslovnog prostora – pošta u Kravarskom 
4.    Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda, te sudaca porotnika za mladež Općinskog i Županijskog suda u Velikoj Gorici
a.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za  imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda
b.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda
c.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda
d.    Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda 
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Općine Kravarsko
6.    Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama Općine Kravarsko
7.    Donošenje Zaključka o imenovanju radne skupine za Izradu Strategije razvoja Općine Kravarsko
8.    Razno

 

AKTI SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2014. g.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika srpanj – prosinac 2014.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2014.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa poticanja poduzetništva u 2014.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.

– Zaključak o sklapanju Sporazuma s Gradom Velika Gorica

– Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko od 2014. do 2020. godine

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za  2014.g.

 

 

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održat  će se 17. ožujka 2015. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Obilazak klizišta na području Općine 
1. Verifikacija zapisnika sa 13. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
2. Aktualni sat
3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2014. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
4. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
6. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
7. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
8. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
9. Donošenje Odluke rasporedu rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2014.g.
10. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2014. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
11. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2014. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
12. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2014. godinu i  donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
13. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
14. Donošenje Zaključka o sklapanju sporazuma s Gradom Velika Gorica o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova
15. Razno

 

 

AKTI SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. godinu

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013.

– Odluka o potrebi ustroja pred škole

– Odluka o izmjeni i dopuni  odluke  izvršenju proračuna za 2014.

– Zaključak o II Izmjenama Zaključka o imenovanju članova odbora za Statut, Poslovnik i propise

– Zaključak o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

– Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava  zaštite i spašavanja za 2014.g

– Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

 

13.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 12. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Rasprava o klizištima na području Općine Kravarsko

3. Prijedlog Odluke o potrebi ustroja pred škole

4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Kravarsko za 2014.g. te Zaključak o prihvaćanju iste

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

6. Prijedlog I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture  na   području Općine Kravarsko  u 2014. g.

7. Prijedlog II izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2014. g.

8. Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2014 g.

9. Prijedlog I izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2014. g.

10. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2014. g

11. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2014. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

12. Prijedlog II  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2014. g.   sa    projekcijom    za   2015. i   2016. g.

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna  Općine Kravarsko za 2014.g.

14.Razno

 

AKTI SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Zaključak o Izmjenama Zaključka o imenovanju članova Odbora za Statut, propise, predstavke i pritužbe građana , Općinskog vijeća Općine Kravarsko.

– ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA 2015.

– Odluka o imenovanju osobe za izradu lokalne razvojne strategije  – Općine Kravarsko

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

– Odluka o izvođenju proračuna za 2015.

– Odluka o pokriću troškova ekshumacije i izgradnje betonskih okvira

– Odluka o pristupanju Općine Kravarsko u članstvo L A G Vallis Colapis

– Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

– ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

– Plan davanja koncesija u 2015. godini

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2015- 2017 godine

– Zaključak o prihvaćanju izvješća – revizija – osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije

– Zaključak o prihvaćanju izvještaja – revizija -gospodarenje otpadom na području Zagrebačke županije

 

12.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 21. studenog 2014. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 09. i 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Zaključak o Izmjenama Zaključka o imenovanju članova Odbora za Statut, propise, predstavke i pritužbe građana , Općinskog vijeća Općine Kravarsko.
3. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2015. g.
4. Prijedlog   Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  za 2015. g.
5. Prijedlog   Programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2015 g. 
6. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.
7. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2015. g 
8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
9. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.
10. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2015. g.  
11. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2015. do 2017. godine.
12. Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini
13. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
15. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županiji i prijedlog  Zaključka o prihvaćanju istoga
16. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županiji i prijedlog Zaključka o prihvaćanju istoga
17. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Kravarsko u članstvo LAG Vallis Colapis
18. Prijedlog Odluke o imenovanju osoba za izradu Lokalne razvojne strategije LAG Valis Colapis
19. Prijedlog Odluke o radnom  vremenu  ugostiteljskih  objekata
20. Prijedlog Odluke o pokriću troškova ekshumacije i izgradnje betonskih okvira
21. Razno

 

 

AKTI SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– ODLUKUo privremenom  stavljanju dijela groblja u Kravarskom izvan uporabe

 

11. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat  će se  24. rujna 2014. godine sa početkom u 8,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o privremenom stavljanju izvan uporabe dijela groblja u Kravarskom

 

10. Sjednica  –  SVEČANA SJEDNICA


AKTI SA O9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna općine Kravarsko za razdoblje 1.1.-30.6.2014.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona za razdoblje od siječanj – lipanj 2014. godine

– ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za  2014. godinu

– ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014.g.

 

09.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 11. rujna 2014. godine sa početkom u 9,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 07. i 08. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.  Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
3.  Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
4.   Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014. g. i donošenje Zaključka o istome
5.    Obilježavanje Dana Općine
6.    Razno

 

– Zaključak o davanju suglasnosti za potpis Anx ugovora

 

08. žurna sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat  će se  04. srpnja 2014. godine sa početkom u 18,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Odvojeno sakupljanje i odvoz otpada

 

AKTI SA O7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Zaključak  mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013. g.i Zaključak o istome

– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.Zaključak o istome

– Odluka o nerazvrstanim cestama

– Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.

– Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014. g.

– Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.

 

07.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 17. lipnja  2014. godine sa početkom u 17,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 06. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Informacije o odvojenom sakupljanju i odvozu otpada
2.    Aktualni sat
3.    Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
4.   Zaključak o mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
5.    Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
6.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013.
7.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.
8.    Odluka o nerazvrstanim cestama
9.    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
10.   Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014.
11.   Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.
12.   Razno

 

 

 

AKTI SA O6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2013. g.

– Zaključak o davanju suglasnosti

– Zaključak o prihvaćanju izvješća – revizija učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika srpanj – prosinac 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vl. pogona za srpanj- prosinac 2013.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa poticanja poduzetništva u 2013.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.

– GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA 2013.  GODINU

 

06.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 18. ožujka 2014. godine sa početkom u 09,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.  Verifikacija zapisnika sa 05. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.  Aktualni sat
2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2013. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
4. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
5. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
7. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2013. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
9. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Zagrebačke županije i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.
11. Razno

 

AKTI SA O5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2014- 2016 godine

– Odluka o davanju koncesija

– Odluka o izboru koncesionara za održavanje groblja u Kravarskom i Donjem Hruševcu i prijevoz pokojnika

– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013.

– Plan davanja koncesija u 2014. godini

 

05.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2013. godine sa početkom u 17 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 04. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture  na   području Općine Kravarsko  u 2013. g.
3.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2013. g.
4.    Prijedlog drugih izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2013 g. 
5.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2013. g.
6.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2013. g 
7.    Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
8.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2013. g.   sa    projekcijom    za   2014. i   2015. g.
9.    Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
10.    Prijedlog plana davanja koncesija u 2014. godini
11.    Prijedlog Odluke o izboru koncesionara za održavanje groblja u Kravarskom i Donjem Hruševcu i prijevoz pokojnika
12.    Razno

 

AKTI SA O4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Popis akata sa 4. sjednice

– Odluka o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta

– Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine-KRAVARSKO-2013

– Zaključak o prihvaćanju strateškog plana Općine Kravarsko

– Strateški plan Općine Kravarsko

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2013- 2015 godine

– odluka o financiranju političkih stranaka 2014. godine

– Plan davanja koncesija u 2013. godini

 

04.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 27. studenoga 2013. godine sa početkom u 09 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 02. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko  za 2014. g.
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Kravarsko  za 2014. g.
4. Prijedlog Programa gradnje ostalih kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2014 g. 
5. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine Kravarsko  u   2014. g.
6. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2014. g 
7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2014. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
8. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2014. g. sa    projekcijom    za   2015. i   2016. g.
9. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.  
10. Prijedlog strateškog plana Općine Kravarsko za razdoblje 2014.–2016.
11. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
12. Prijedlog plana davanja koncesija u 2013. godini
13. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko
14. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
15. Razno

AKTI O2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

2.  Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja

3.  Zaključak o imenovanju članova odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

4.  Zaključak o imenovanju članova odbora za financije

5.  Zaključak o imenovanju članova odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

6.  Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj

7.  Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise , predstavke i pritužbe građana

8.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2013.

9.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika siječanj-lipanj 2013

10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu vlastitog pogona siječanj-lipanj 2013

11. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 

 

02.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 05. rujan 2013. godine sa

početkom u 09 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 27. i 1. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana
3.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za financije
4.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za imenovanje neselja, ulica i trgova
5.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
6.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu
7.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kravarsko
8.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
9.    Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
10.    Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
11.    Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
12.    Obilježavanje Dana Općine
13.    Razno


1. Jedinstvena baza  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC KR-02 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.- 2020. godine

4. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

6. Odluka o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016. godine sklopljenog sa  HP- Hrvatskom  poštom d.d.

7. Program gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. godinu

8. Program   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. godinu

9. Program  javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko za 2017. godinu

11. Program  unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. godini

12. Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu  sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu