Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

PROSTORNI PLAN

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE KRAVARSKO

OBJAVA PROČIŠĆENOG TEKSTA – GLASNIK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 22/21

OBJAVA PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO – za ponovnu raspravu

GRAFIČKI DIO

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO – SAŽETAK ZA JAVNOST za ponovnu javnu raspravu

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO


III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE KRAVARSKO

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

 

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

GRAFIČKI DIO

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz 2.1. Elektroenergetska mreža

Kartografski prikaz 2.2. Telekomunikacijska mreža

Kartografski prikaz 2.3. Plinovodna mreža

Kartografski prikaz 2.4. Vodovodna mreža

Kartografski prikaz 2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Kartografski prikaz 3.1. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu prostora

Kartografski prikaz 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

Kartografski prikaz GP 4.5. Gornji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.6. Kravarsko

Kartografski prikaz GP 4.7. Pustike

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO – SAŽETAK ZA JAVNOST

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO


Temeljem članka 86. st.5 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19) Općina Kravarsko,  Jedinstveni upravni odjel , kao Nositelj izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Kravarsko  dostavlja

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

Općinsko  vijeće Općine Kravarsko  donijelo je Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko  („Glasnik Zagrebačke županije“ br.11/19) . O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, na web stranici Općine Kravarsko www.kravarsko.hr ili na broj telefona 01 6237 022.

Prilog:

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

 

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 

Kartografski prikaz izmjena i usklađivanje trasa kolektora (odvodnih kanala odvodnje)

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

——————————————————————————————–

Prijedlog Odluke o promjeni granice između o Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

 

Poziv javnosti – Prijedlog Odluke o promjeni granice između o Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

Prijedlog Odluke o promjeni granice između Općine Kravarsko i Općine Pokupsko

Obrazac za sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

PRIJEDLOG NOVIH GRANICA OPĆINE KRAVARSKO S OPĆINOM POKUPSKO:

1. prijedlog granice Gornji Hruševec – Opatija

2. prijedlog granice Donji Hruševec – Strezojevo


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

(PROČIŠĆENI TEKST)

I_ 1 Uvod i Odredbe

1. Korištenje i namjena

2.1. Elektroenergetska mreža

2.2. Telekomunikacijska mreža

2.3. Plinovodna mreža

2.4. Vodovodna mreža

2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.1. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu prostora

3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

4.1. GP Barbarići Kravarski,Podvornica

4.2. GP Čakanec,Novo Brdo,Žitkovčica

4.3. GP Donji Hruševec

4.4. GP Gladovec Kravarski

4.5. GP Gornji Hruševec

4.6. GP Kravarsko

4.7. GP Pustike


Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

I. Osnovni dio Plana

Uvod i odredbe

Grafički dio

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena

Kartografski prikaz 2.1. Elektroenergetska mreža

Kartografski prikaz 2.2. Telekomunikacijska mreža

Kartografski prikaz 2.3. Plinovodna mreža

Kartografski prikaz 2.4. Vodovodna mreža

Kartografski prikaz 2.5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Kartografski prikaz 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja

Kartografski prikaz GP 4.1. Barbarići Kravarski_Podvornica

Kartografski prikaz GP 4.2. Čakanec_Novo Brdo_Žitkovčica

Kartografski prikaz GP 4.3. Donji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.4. Gladovec Kravarski

Kartografski prikaz GP 4.5. Gornji Hruševec

Kartografski prikaz GP 4.6. Kravarsko

Kartografski prikaz GP 4.7. Pustike

II. Obvezni prilozi

Obvezni prilozi 1. dio

Obvezni prilozi 2. dio

Obvezni prilozi 3. dio

III. Sažetak Prijedloga Plana za ponovnu Javnu raspravu za javnost

Prijedlog Odluke II Izmjene i dopune PPUO Kravarsko


Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO- PRIJEDLOG PLANA

I. OSNOVNI DIO PLANA

II. OBVEZNI PRILOZI

PRIJEDLOG ODLUKE II. IZMJENE I DOPUNE PPUO KRAVARSKO


Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Kravarsko, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

Općinsko vijeće  Općine Kravarsko  donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko  (Glasnik Zagrebačke županije , broj 32-II/15) i Odluku o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije 8/16)

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko mogu se dobiti u Jedinstvenom upravno odjelu Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, na web stranici Općine Kravarsko   www.kravarsko.hr ili na broj telefona 01 6237 022.

Vaše prijedloge i  zahtjeve  možete slati na e-mail opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ,  poštom na adresu Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili osobno na  urudžbeni do 15.08.2016.

Prilog:

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o izradi II izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kravarsko

PPUO Kravarsko- ID-karta 1-korištenje i namjena površina

PPUO Kravarsko-karta 1-korištenje i namjena površina

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izradu II izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Općine Kravarsko

– PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAVARSKO

Mapa prostornog plana za sljedeća naselja:

– Barbarići, Podvornica

– Čakanec, Novo Brdo, Žitkovčica

– Donji Hruševec

– Gornji Hruševec

– Gladovec Kravarski

– Kravarsko

– Pustike

Ako nemate Acrobat Reader za otvaranje PDF formata, možete ga besplatno preuzeti. Kliknite na ikonu dolje.

Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika i Vijeća. Priprema materijale za sjednice , izrađuje prijedloge akata, vodi zapisnike, brine o objavi službenih akata i o pravovremenom obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

Sudjeluje u planiranju i izradi proračuna općine, prati njegovo provođenje i o tome dostavlja potrebna izvješća nadležnim državnim tijelima, brine o financijskom poslovanju i računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima Općine Kravarsko.

Jedinstveni upravni odjel je svakog radnog dana na raspolaganju građanima za  ostvarivanje prava, koja su određena odlukama Načelnika i Vijeća Općine Kravarsko.

Organizacijsku shemu Općine Kravarsko možete vidjeti ovdje.

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KRAVARSKO:

Ponedjeljak 7,30- 15,30
Utorak 7,30- 15,30
Srijeda 7,30- 15,30
Četvrtak 7,30- 15,30
Petak 7,30- 15,30

RAD SA STRANKAMA:

od 7.30 do 15.30 sati.

KONTAKT:

Telefon: 01/6237-022

E-mail: opcina@kravarsko.hr

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2024. godini

I. izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2024. godini

I. izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2023. godini 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2023. godini

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

I. izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

Odluka o  I. izmjenama i dopunama plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2022. godini

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Kravarsko

I. izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko 

II. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Načelnik

Vlado Kolarec

+385 1 6237 022

nacelnik@kravarsko.hr

RADNO MJESTO IME I PREZIME STRUČNA SPREMA
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Marija Đuretić magistra ekonomije
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Marija Povoljnjak stručna specijalistica ekonomije
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata Valentina Čačić magistar struke znanosti o okolišu
Stručni referent za protupožarnu i civilnu zaštitu

Referent-asistent na projektu Zaželi

Anita Zlodi

Martina Čačić

ekonomistica

ekonomistica

Domar – komunalni izvidnik Danijel Zgurić tehničar cestovnog prometa

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela                                    

Marija Povoljnjak, struč.spec.oec.

+385 1 6237 022

procelnik@kravarsko.hr 

Domar-komunalni izvidnik
Danijel Zgurić
mob: 099/423-8221
opcina@kravarsko.hr

Direktorica Komunalnog poduzeća Kravarsko

Dražena Pejak

+385 1 6237 022

komunalno@kravarsko.hr 

Strojar: Stjepan Kostadin

POPIS MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO
MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK MO KONTAKT PREDSJEDNIKA MO
MO Barbarić Kravarski Toni Horvačić 097/7916-804
MO Čakanec Antonija Sukalić 097/612-9719
MO Donji Hruševec Dražen Sremić 099/2110-911
MO Gladovec Kravarski Ivica Posavec 099/5965-568
MO Gornji Hruševec Tomislav Kuzmić 098/9216-055
MO Kravarsko Željko Grđan 095/913-2685
MO Novo Brdo Tomislav Kordić 091/615-1990
MO Podvornica Ivan Sabljić 091/5607-565
MO Pustike Tomislav Matković 095/8180-351
MO Žitkovčica Ivica Zagorac 098/650-638

ZAHTJEV za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

ODLUKA o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

Načelnik općine je Vlado Kolarec (HDZ).

O općini

 

Općina Kravarsko smještena je u južnom dijelu Zagrebačke županije, na važnom cestovnom putu između Zagreba-Velike Gorice-Pokupskog-Gline. Prostire se na površini od 58,06 km2 i čini 1,89 % ukupne površine Zagrebačke županije (3.060,35 km2).

Po popisu iz 2011. godine općina Kravarsko je imala 1987 stanovnika raspoređenih u 10 naselja: Barbarići Kravarski, Čakanec, Donji Hruševec, Gladovec Kravarski, Gornji Hruševec, Kravarsko, Novo Brdo, Podvornica, Pustike i Žitkovčica.

Područje Općine Kravarsko nalazi se u središnjem dijelu Vukomeričkih gorica, (brežuljkastog krajolika zasađen vinogradima i voćnjacima) između Turopolja i Pokuplja. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske megaregije. Područje Općine Kravarsko graniči sa Gradom Velika Gorica na sjeveru i Općinom Pokupsko na zapadu. Istočnim i južnim dijelom općine pruža se granica sa susjednom Sisačko-moslavačkom županijom. Središte općine je naselje Kravarsko sa 557 stanovnika. Naselje se nalazi na vrhu 240 m visokog brda koje dominira nad obližnjim dolinama potoka Pogledička i Curek. U središtu naselja nalazi se župna crkva Uzvišenja Svetog Križa. Crkva se prvi put spominje 1334. godine, a današnji sakralni objekt izgrađen je 1874. Zemljopisni prostor što ga u obliku nepravilna trokuta zatvaraju donji tokovi Save nizvodno od Podsuseda i donji tokovi Kupe nizvodno od Karlovca, do njenog ušća u sisačkom predgrađu, nizinskog je značenja, u čijim je granicama humlje i pobrđe Vukomeričkih gorica, koje se istim pravom naziva i Kravarskim goricama. Pruža se u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini oko 30 kilometara, oko 20 kilometara udaljene od središta Zagreba. Prosječna nadmorska visina im je 200 metara, a dva najviša vrha su Žiridovka (255 m) i Kravarščica (243 m). Izvorište je manjih rijeka, od kojih treba spomenuti Kravaščicu koja skuplja vodene tokove u slivu Kupe i Bunu koja skuplja one u slivu Odre.

Općina Kravarsko obavlja poslove lokalnog značaja kojima se indirektno ostvaruju potrebe građana, a koji Ustavom ili zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima.