Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 20. ožujka 2024. godine održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kravarsko
 7. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2024.godinu
 8. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara za 2024. godinu
 9. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2023. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Zaključka o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika
 11. I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 12. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Dražena Sremića
 13. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Maria Kolarca
 14. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Tomislava Kuzmića
 15. Donošenje Odluke o odbacivanju prijave protiv vijećnika Zdravka Horvačića
 16. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gornji Hruševec na k.č.br. 1164“ unutar mjere 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.“
 17. Razno

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA – OBAVIJEST

Skrećemo pozornost vlasnika, posjednika, zakupaca, ovlaštenika, odnosno neposrednih korisnika poljoprivrednog zemljišta, fizičkih i pravnih osoba koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina, a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom  prostoru i poljoprivrednim površinama na prostoru Općine Kravarsko, da se informiraju o odredbama mjera zaštita od požara iz Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko, te da sukladno njima i postupe prilikom namjere paljenja na otvorenom  prostoru i poljoprivrednim površinama kako bi se izbjegle posljedice nepropisnog paljenja koje uključuju i troškove intervencije vatrogasaca ukoliko se utvrdi da je požar nastao zbog nepoštivanja odredbi Odluke.

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU SPALJIVANJA POLJOPRIVREDNOG I DRUGOG GORIVOG OTPADA BILJNOG PORIJEKLA NA OTVORENOM PROSTORU U OPĆINI KRAVARSKO

DVD Kravarsko nabavilo opremu

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko je u sklopu projekta “Nabava opreme za tehničke intervencije”, financiranog sredstvima Zagrebačke županije (Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2023. godini) nabavilo VISOKOTLČNI JASTUK ZA PODIZANJE TERETA Set 12,0 BAR HLF.

Nabavljena oprema uvelike će olakšati intervencije dobrovoljnom vatrogasnom društvu čiji cilj je povećanje operativne sposobnosti društva, odnosno kvalitetnije i sigurnije obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Projekt je financiran sredstvima Zagrebačke županije.

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI KRAVARSKO SF.3.4.11.01.0383

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

ODRŽAN KOORDINACIJSKI SASTANAK PROJEKTA ZAŽELI

Dana 8. travnja 2024 godine održan je koordinacijski sastanak projekta „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI KRAVARSKO“ SF. 3.4.11.01.0383 koji je sufinancirala Europska unija temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.

Koordinacijskom sastanku prisustvovalo je ukupno 16 osoba, 14 zaposlenica projekta ZAŽELI, te asistentica i voditeljica projekta.

Cilj sastanka bila je koordinacija projektne aktivnosti. Najveći dio sastanka bio je administrativne prirode, analiza stanja na terenu – kod korisnika usluge, te dogovor oko daljnjih aktivnosti provedbe projekta.

Rang lista osoba koje su ostvarile uvjete za sudjelovanje u projektu “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko” SF.3.4.11.01.0383 za ostvarivanje usluge potpore i podrške

Osobe koje su zadovoljile kriterije iz Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “ZAŽELI-prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko”  Kodni broj: SF.3.4.11.01.0383 za ostvarivanje usluge potpore i podrške nalaze se na Rang listi prema datumu i vremenu zaprimanja.

Osobe od rednog broja 1. do 84. ostvaruju mogućnost pružanja usluge potpore i podrške u trajanju od 01. travnja 2024. do 30. siječnja 2027. godine.

Na rezervnoj listi nalaze se sve navedene osobe ispod broja 84. te će iste imati mogućnost sudjelovanja u Projektu, odnosno pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu u trenutku kada bude moguće uključiti novog sudionika u projekt.

Na rang listi se ne nalaze osobe koje nisu zadovoljile kriterije iz Javnog poziva za iskaz interesa.

Za pristup Rang listi kliknite:

RANG LISTA


JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko SF.3.4.11.01.0383

KLASA:984-01/24-01/02

URBROJ:238-18-24-01
Kravarsko, 07. ožujka 2024.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0383 za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., načelnik općine objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko

SF.3.4.11.01.0383

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 84 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom sa područja općine Kravarsko i grada Velike Gorice.

Usluga se počinje pružati od 1. travnja 2024. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu  u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:

-za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

-za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

te

Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu  u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

Osobe starije od 65 godina

 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 2. Izjavu o broju članova kućanstva
 3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 4. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za siječanj 2024.

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

Odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 2. Izjava o broju članova kućanstva
 3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 4. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu ali ih se može i osobno preuzeti u Općini Kravarsko na adresi: Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 14. ožujka 2024.g. do 27. ožujka 2024.g. do 15:00 sati. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi (radnim danom od 7:30h do 15:30h):

Općina Kravarsko

Trg Stjepana Radića 1

10413 Kravarsko

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Nakon zaprimanja svih iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom zaprimljenih u roku, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe starije od 65 godina:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:

-za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

-za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge-usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te

Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja prijava na Javni poziv za iskaza interesa , a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

Ukoliko dvoje ili više prijava na Javni poziv za iskaz interesa ima isti datum i vrijeme zaprimanja, primjenjuje se dodatni kriterij: Visina mjesečnih prihoda. Prijave na Javni poziv za iskaz interesa koje imaju zadovoljen osnovni kriterij, te isti datum i vrijeme zaprimanja, prednost prilikom odabira imat će prijave tj. iskazi interesa odnosno osobe koje imaju manje mjesečne prihode.

Po završetku postupka odabira, bit će na službenoj internetskoj stranici Općine Kravarsko  https://kravarsko.hr/ objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa. Rang lista će biti dostupna i u prostorijama Općine Kravarsko.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko SF.3.4.11.01.0383, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program Zaželi možete poslati na mail zazeli@kravarsko.hr ili kontaktirati na broj 01/ 6237 022.

OPĆINSKI NAČELNIK

VLADO KOLAREC

Javni poziv za iskaz interesa: preuzmite OVDJE

Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu: preuzmite OVDJE

Izjava o broju članova kućanstva: preuzmite OVDJE

Obrazac Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka: preuzmite OVDJE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Kravarsko

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.
Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


Poziv na razgovor prema Javnom pozivu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pružatelja/ice usluge potpore i podrške za potrebe provedbe projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko“ 

Detalje pogledajte OVDJE


Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pružatelja/ice usluge potpore i podrške za potrebe provedbe projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko“ 
Detalje pogledajte OVDJE
PRIJAVNI OBRAZAC


OPĆINA KRAVARSKO ZAPOČELA JE  PROVEDBU PROJEKTA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI KRAVARSKO“

U utorak, 30. siječnja 2024. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0383 između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao posredničkim tijelima i Općine Kravarsko kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus, čime je započeo Projekt “Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko” SF.3.4.11.01.0383

Ukupna vrijednost projekta je 714.000,00 €, te je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus u 100% iznosu. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus (85%) i iz Državnog proračuna RH (15%).

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 84 starijih osoba (osobe starije od 65 godina) i osoba s invaliditetom.

Projekt će se provoditi na području Općine Kravarsko i okolice u  ukupnom trajanju od 36 mjeseci, a od toga će se usluge potpore i podrške pružati kroz 34 mjeseca.

Temeljna aktivnost projekta je pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština što uključuje zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine, objavu i provođenje  javnog poziva za iskaz interesa, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, komunikaciju i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

Osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom  koje zadovoljavaju kriterije te time spadaju u ciljanu skupinu biti će pozvane putem Javnog poziva za iskazivanje interesa da iskažu svoj interes za  uključivanje u projekt. Javni poziv biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Kravarsko, te će o objavi istog biti obavješteni putem objave na mrežnoj stranici Općine te putem letaka.

Kontakt za više informacija o projektu:

Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

www.kravarsko.hr

email: opcina@kravarsko.hr

Tel. 01 6237 022

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: ZAŽELI- PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI KRAVARSKO Kodni broj: SF.3.4.11.01.0383

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus: OPĆINA KRAVARSKO, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko

Projekt ZAŽELI- PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI KRAVARSKO Kodni broj: SF.3.4.11.01.0383 provodi Općina Kravarsko na području Općine Kravarsko i grada Velike Gorice u ukupnom trajanju od 36 mjeseci.

Projekt će se provoditi 36 mjeseci dok će se usluga potpore i podrške pružati kroz 34 mjeseca.

Podržane ciljne skupine koje će biti uključene u projekt i kojima će se omogućiti pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu su:  

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom

Osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Aktivnosti projekta:

Kontinuirano kroz projekt će se pružati usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom koja obavezno uključuje:

 • Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine za: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • Praćenje i kontrola izvršenih usluga
 • Nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati projekta:

Pruženo 476 mjesečnih usluga potpore i podrške od strane 14 pružatelja usluga za najmanje 84 pripadnika ciljne skupine s pripadajućim paketom kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština kroz projekt.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 714.000,00 € od čega EU sufinancira najviši mogući iznos od 714.000,00 €.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda plus (85%).

Razdoblje provedbe projekta: 30. siječnja 2024. – 30. siječnja 2027.

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

www.esf.hr/esfplus

www.eufondovi.gov.hr

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt za više informacija o projektu:

Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

www.kravarsko.hr

email: zazeli@kravarsko.hr

Tel. 01 6237 022


Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Općine Kravarsko

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

OPĆINA KRAVARSKO ZAPOČELA JE  PROVEDBU PROJEKTA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI KRAVARSKO“

U utorak, 30. siječnja 2024. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0383 između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao posredničkim tijelima i Općine Kravarsko kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus, čime je započeo Projekt “Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko” SF.3.4.11.01.0383

Ukupna vrijednost projekta je 714.000,00 €, te je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus u 100% iznosu. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus (85%) i iz Državnog proračuna RH (15%).

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 84 starijih osoba (osobe starije od 65 godina) i osoba s invaliditetom.

Projekt će se provoditi na području Općine Kravarsko i okolice u  ukupnom trajanju od 36 mjeseci, a od toga će se usluge potpore i podrške pružati kroz 34 mjeseca.

Temeljna aktivnost projekta je pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština što uključuje zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine, objavu i provođenje  javnog poziva za iskaz interesa, praćenje i kontrolu izvršenih usluga, nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, komunikaciju i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju.

Osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom  koje zadovoljavaju kriterije te time spadaju u ciljanu skupinu biti će pozvane putem Javnog poziva za iskazivanje interesa da iskažu svoj interes za  uključivanje u projekt. Javni poziv biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Kravarsko, te će o objavi istog biti obavješteni putem objave na mrežnoj stranici Općine te putem letaka.

Kontakt za više informacija o projektu:

Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

www.kravarsko.hr

email: opcina@kravarsko.hr

Tel. 01 6237 022

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Objava akata sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

4. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

5. II. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

6. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu, Obrazloženje

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

8. Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Kravarsko

9. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – mrtvačnice i groblja javnim dobrom u općoj uporabi

10. Zaključak o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028.

11. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Kravarsko

13. Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko za 2024. godinu

14. Zaključak o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kravarsko

15. Odluka o razrješenju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

16. Odluka o imenovanju predsjednika Etičkog odbora Općine Kravarsko

17. Odluka o razrješenju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

18. Odluka o imenovanju predsjednika Vijeća časti Općine Kravarsko

19. Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko

20. Odluka o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. dodijeljenih Općini Kravarsko

Obavijest o poskupljenju ekonomske cijene vrtića na području Općine Kravarsko

Općina Kravarsko zaprimila je obavijest od strane Dječjeg vrtića DIDI gdje zbog povećanih troškova trenutna ekonomska cijena vrtića nije dovoljna za podmirivanje istih.

Trenutna ekonomska cijena vrtića iznosi 300,00 eura, te će sukladno obavijesti od 01.01.2024. godine ekonomska cijena vrtića iznositi 344,00 eura.

Sukladno navedenom, obavještavamo sve korisnike Dječjeg vrtića DIDI – Kravarsko, da je općinski načelnik Vlado Kolarec uputio Općinskom vijeću Općine Kravarsko prijedlog Odluke o preuzimanju ukupnog povećanja ekonomske cijene vrtića na Općinu Kravarsko, odnosno povećanje ekonomske cijene vrtića u Kravarskom, za 44,00 eura, sufinanciralo bi se također iz Proračuna Općine Kravarsko, te bi tako roditeljima troškovi vrtića ostali isti kao i do sada.