Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća:

2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko

3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu

5. Donošenje I izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko

12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini

14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021. – 2024.

15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko