Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2019. g. i  Zaključak o prihvaćanju istoga

2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2019. g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2019. g i Zaključak o prihvaćanju istoga

5. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2019. g. , Obrazloženje, Zaključak o prihvaćanju istoga

6.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja  Općine Kravarsko za 2019.g.

7. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kravarsko u 2020.g.

8. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2020.g.

9. Odluka o I izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kravarsko

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

11. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

12. Zaključak o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko

13. Odluka (suglasnost) o zaduženju Općine Kravarsko

14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi