Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko
Kravarsko,16. srpnja 2015.

Privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko raspisala je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana  15. srpnja  2015. godine u Narodnim novinama broj 77. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kravarsko na radno mjesto domara-komunalnog izvidnika, 1 izvršitelj/ica, srednje stručne spreme tehničkog smjera, objavljeni su u Narodnim novinama dana 15. srpnja 2015. godine, broj 77. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 23.srpnja 2015. godine.
više
Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 0,90) i osnovice koja iznosi 5.000,00 kuna.

Opis poslova:
– obavlja pomoćno-tehničke poslove koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina   tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka, obavlja poslove održavanja i čišćenja općinske zgrade i objekata u vlasništvu Općine Kravarsko 
– brine o redovnom održavanju domova, odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke 
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela .
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema tehničkog smjera
– najmanje 10 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Pored posebnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost).
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrati će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08 i 61/11). 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1.    životopis
2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3.    potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem
4.    presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
5.    presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
6.    presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak izdanog u vrijeme objave natječaja
7.    izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o    
nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu  
navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Postupak prijma u službu obuhvaća obvezatnu provjeru znanja kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju.
Prijave na natječaj  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko. Prijave se mogu dostaviti i osobno u sjedište Općine Kravarsko.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu. 
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Kravarsko (www. kravarsko.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Kravarsko, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.  

•    Postupak pisanog testiranja kandidata provest će se iz općeg poznavanja odredaba Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst-Narodne novine broj 19/2013) od str. 1 do str. 17.