Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Komunalni doprinos

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03.-pročišćeni tekst,82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09.,49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) i članka 31. Statuta Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke Županije” br. 20/09), Općinsko vijeće Općine Kravarsko na svojoj 25. sjednici održanoj  29. siječnja 2013.g.  donosi

ODLUKA
o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.
Ovom Odlukom se za   područje Općine Kravarsko utvrđuju :
• područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa , 
• jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m³ građevine ,
• način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa ,
• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti 
djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
• izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog   
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za izgradnju i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  čija se izgradnja financira iz  komunalnog doprinosa .

Članak 3.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Kravarsko. 
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.    javne površine              10 %
2.    nerazvrstane ceste        60 %
3.    groblja i krematorije      20 %
4.    javnu rasvjetu               10 %

 

Članak 4.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine, koja se gradi na građevinskoj čestici.
Građevina koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 5.
Područje Općine Kravarsko , ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture čini jednu zonu.

Članak 6.
Jedinična cijena komunalnog doprinosa po vrsti objekata određena u kunama po m³ ili  m² građevine iznosi:
Objekti za stalno stanovanje  (prebivalište)      10,00 kuna  m³
Objekti za povremeno stanovanje                   20,00 kuna  m³
Objekti proizvodne namjene  i poslovni objekti 10,00 kuna  m³
Garažni  prostori  i pomoćni objekti                   8,00 kuna  m³
Otvorene građevine                                       10,00 kuna  m²

Članak 7.
Za zgrade poljoprivredne namjene ( farme, staje, svinjci, kokošinjci, spremišta poljoprivredne mehanizacije i  alata , sjenici i ostalo) komunalni doprinos se ne plaća.

Članak 8.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko, na temelju odluke o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:
1.    iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
2.    način i rok plaćanja komunalnog doprinosa,
3.    prikaz načina obračuna  komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
4.    popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
5.    obvezu povrata sredstava ako Općina Kravarsko ne izvrši svoju obvezu.

Članak 9.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa  može se prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu opredijeliti dali će komunalni doprinos platiti odjednom ili najviše u 6 obroka, s tim da obrok ne može iznositi manje od 500,00 kuna.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća odjednom u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu  ostvaruje pravo na popust u visini od 30% od  ukupne visine komunalnog doprinosa.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko, temeljem Zaključka Općinskog načelnika   Općine Kravarsko može u pojedinim slučajevima  investitore objekata od posebnog interesa za Općinu Kravarsko  djelomično ili u potpunosti osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 11.
Plaćanja komunalnog doprinosa oslobodit će se, na njihov zahtjev, obveznici  koji su utvrđeni posebnim propisima ( zakoni, odluke i slično).

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu ( “Glasnik Zagrebačke županije” broj 3/05.,11/06.,15/06.,12/10. i 27/12.).

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja  i objaviti će se   u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/13-01/09
URBROJ: 238-17-13-25-01
Kravarsko,  siječanj 2013.godine

Predsjednica
Općinskog vijeća

Dragica Ceković