Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gospdarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoza glomaznog otpada za 2024. godinu

Raspored odvoza otpada na području Općine Kravarsko za 2024. godinu

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoza glomaznog otpada za 2023. godinu

Raspored odvoza otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA – u primjeni od 01.10.2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću

Suglasnost na cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada davatelja javne usluge VG Čistoća d.o.o.

Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada davatelja javne usluge VG Čistoća d.o.o. s obrazloženjem cijene javne usluge

13.05.2022. – 13.06.2022.

Prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Od 01.07.2020.g. uslugu odvoza otpada na području Općine Kravarsko pružati  će VG Čistoća d.o.o.

 

Sve detalje možete vidjeti u nastavku

Obavijest VG Čistoća d.o.o.

Raspored odvoza otpada od 01.07.2020.

CJENIK javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kravarsko

Pregled cijena sa PDV-om (paušal, jedan odvoz, dva odvoza / mjesečno) – za fizičke osobe (domaćinstva)

Volumen spremnika bez odvoza/

paušal

jedan odvoz

mjesečno

dva odvoza

mjesečno

120 l 55,37 kn 64,46 kn 73,54 kn
240 l 55,37 kn 73,54 kn 91,71 kn

Raspored odvoza glomaznog otpada

Naselje Nadnevak Lokacija
Pustike 06. i 07. srpanj 2020. Kod raspela (preko puta)
Barbarići Kravarski 08. i 09. srpanj 2020. Kod igrališta (društvenog  doma)
Podvornica 10. i 13. srpanj 2020. Ispred društvenog doma
Kravarsko 14. i 15. srpanj 2020. Sajmište
Žitkovčica 16. i 17. srpanj 2020. Na ulazu u Žitkovčicu
Novo Brdo 20. i 21. srpanj 2020. Križanje za Vujnoviće
Gladovec Kravarski 22. i 23. srpanj 2020. Kod igrališta
Donji Hruševec 24. i 27. srpanj 2020. Kod groblja
Čakanec 28. i 29. srpanj 2020. Križanje  Pejaki – Nestići
Gornji Hruševec 30. i 31. srpanj 2020. Kod Lončara  – nasuprot autobusne stanice

Suglasnost na cjenik

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Obavijest o promjeni davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kravarsko

Sve Odluke i suglasnosti objavljene su  u “Glasniku Zagrebačke županije”  br. 19/20 od 10.06.2020. godine.

Usporedba postojećih  i novih predloženih  neprihvaćenih cijena Eko-Flora Plus d.o.o. i  prihvaćenih cijena VG Čistoće d.o.o.

Nepropisno odbačeni otpad – mole se svi stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom  otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022, e-mail: opcina@kravarsko.hr ili osobno u prostorije Općine Kravarsko.

Papir i plastika na području cijele Općine odvajaju se na kućnom pragu u vrećama plave i žute boje.  Spremnici za staklo postavljeni su na lokacijama u Kravarskom (centar 2 spremnika), Donji Hruševec (2 spremnika), Gornji Hruševec (1 spremnik), Barbarići Kravarski (1 spremnik). Spremnici za MET i tekstil postavljeni su na lokacijama u Kravarskom, Donji Hruševcu  i Gornjem Hruševcu.

Predviđeni popis lokacija MRD-a najavljen od 01.11.2018.  biti će objavljen naknadno, obzirom da je koncesionar tražio odgodu zbog neispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta do zadanog roka.

Upute za odvajanje otpada


 

BROŠURE I LETCI

MOJE DOBRE NAVIKE – razvrstavamo  otpad

NAVIKE USVOJIMO I OTPAD ODVOJIMO

EE OTPAD

KOMPOSTIRANJE

Odluke  i dokumentacija vezane uz gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

Odluka o davanju koncesije

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017 – 2022. godine

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 17. studenog  2017. godine do 18. prosinca  2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. godine na adresu Općina Kravarsko , Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/  (na linku ispod ovog teksta)

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko , svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK

Vlado Kolarec

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko 2017.-2020.