Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  12. travnja 2017.  godine sa početkom u  18,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa  javnih  potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017.g.

3. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017.g.

4. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

5. Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Kravarsko za 2017.g.

6. Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna  Općine Kravarsko za 2017. g. sa  projekcijom za 2018. i   2019. g.

7. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko

8. Razno