Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 15. prosinca  2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 26.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko  za 2017. g.

3. Donošenje   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

4. Donošenje   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

5. Donošenje   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. g.

6. Donošenje   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2017. g

7. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Donošenje   Proračuna   Općine  Kravarsko  za   2017. g.   sa   projekcijom    za   2018. i   2019. g.

9. Donošenje  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

10. Donošenje Jedinstvene baze  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste

12. Donošenje Odluke o III izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom doprinosu

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016. – HP- Hrvatska pošta d.d.

14. Razno

NAPOMENA: Prijedlozi od točke 2-6 nalaze se unutar točke 8 – Prijedlog proračuna Općine Kravarsko za 2017. g. – Komunalni programi (List 5).