Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  03. studenoga  2016.  godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 25.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko   za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2017. godini

4. Donošenje II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području  Općine Kravarsko  za 2016. g.

  • nalazi se unutar Točke 10. – I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

5. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.

  • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016. – Kom. programi

6. Donošenje I izmjena i dopuna Programa   gradnje   vodnih građevina na području Općine Kravarsko za 2016. g.

  • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

7. Donošenje I izmjena i dopuna  Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine Kravarsko   u   2016. g.

  • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna za 2016.- Kom. programi

8. Donošenje I izmjena i dopuna   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima      Općine    Kravarsko   u   2016. g

  • nalazi se unutar Točke 10. -I. izmjene i dopune proračuna 2016.- Kom programi

9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini      zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

10.  Donošenje I izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa        projekcijom    za   2017. i   2018. g.

11.  Razno