Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 08. travnja 2021. godine sa početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko
 3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu
 5. Donošenje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu
 6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko
 12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu
 13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini
 14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021.-2024.
 15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko
 16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko
 17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko
 18. Donošenje Odluke o III: izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
 19. Razno