Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dan: 20. lipnja 2022.

Objava akata sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 06. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2021. g.

8. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko.

9. Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općine Kravarsko

10. Odluka o imenovanju Vijeća časti Općine Kravarsko

11. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

12. Odluka o javnim priznanjima Općine Kravarsko

13. Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko