Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA   IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2018. GODINU

 

 

Javni poziv objavljen je 26.03.2018.  i biti će otvoren do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta


 

 

 

OBAVIJEST UDRUGAMA

 

Poštovani predsjednici Udruga!

 

Molimo Vas da sukladno uvjetima Ugovora kao i svake godine , najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostavite opisno i financijsko izvješće  o provedbi programa/projekta za financirane/sufinancirane projekte od strane Općine Kravarsko.

Za sva pitanja možete se obratiti  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko osobno uz najavu  ili na broj telefona 6237 022.

Uz obrazac opisnog i financijskog izvješća koji možete preuzeti niže na poveznici, dostavite račune  i fotodokumentaciju ukoliko postoji.

Udruge koje su već dostavile izvješća  molimo da zanemare ovu obavijest.

 

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA   IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

 

2017.

Javni poziv objavljen je 13.02.2017. i biti će otvoren do 30.11.2017. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:


Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

 

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA   IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

 

 

2016.

Javni poziv objavljen je 13.04.2016. i biti će otvoren do 30.11.2016. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce :

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

 

Natječaj za prijam u

službu u Općinu Kravarsko

Kravarsko 17. prosinca 2015.

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko

Kravarsko,17.prosinca  2015.


Načelnik općine Kravarsko raspisao je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 16.prosinca  2015. godine u Narodnim novinama broj 135. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kravarsko na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 1 izvršitelj/ica, magistra struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 16. prosinca  2015. godine, broj 135. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 24. prosinca  2015. godine.

više

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 1,70) i osnovice koja iznosi 5.000,00 kuna.

Opis poslova:

· planira, vodi, koordinira obavljanje poslova i upravlja radom Odjela, ima najviši stupanj materijalne i financijske odgovornosti za rad Odjela, ima nadzornu i upravljačku odgovornost na temelju općih smjernica i utvrđene politike Odjela samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima donosi rješenja u upravnim stvarima iz nadležnosti Odjela sudjeluje u stalnim stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog Odjela u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu načelnika

Stručni uvjeti:

· magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke, odnosno izjednačena visoka stručna sprema stečena prema ranijem sustavu školovanja, društvene ili tehničke struke

· najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

· organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

· položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu

· znanje engleskog jezika

Pored posebnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrati će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08 i 61/11). Na natječajse mogu javiti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, s time da su ga dužni položiti u zakonskom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem

4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

5. presliku diplome

6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu

7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak izdanog u vrijeme objave natječaja

8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju

9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Postupak prijma u službu obuhvaća obvezatnu provjeru znanja kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju.

Prijave na natječaj  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko. Prijave se mogu dostaviti i osobno u sjedište Općine Kravarsko.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu,  provjeru znanja engleskog jezika i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu, provjeri rada na računalu i provjeri znanja engleskog jezika.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Kravarsko (www. kravarsko.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Kravarsko, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,  153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014).

2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).

3. Zakon o Proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

4. Zakon o upravnom postupku („Narodne novine“broj 47/2009).

5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/ 11).

 

 

 

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko

Kravarsko,17.prosinca  2015.


Načelnik općine Kravarsko raspisao je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 16.prosinca  2015. godine u Narodnim novinama broj 135. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kravarsko na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 1 izvršitelj/ica, magistra struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 16. prosinca  2015. godine, broj 135. Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 24. prosinca  2015. godine.

više

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta ( 1,70) i osnovice koja iznosi 5.000,00 kuna.

Opis poslova:

· planira, vodi, koordinira obavljanje poslova i upravlja radom Odjela, ima najviši stupanj materijalne i financijske odgovornosti za rad Odjela, ima nadzornu i upravljačku odgovornost na temelju općih smjernica i utvrđene politike Odjela samostalno odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima donosi rješenja u upravnim stvarima iz nadležnosti Odjela sudjeluje u stalnim stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog Odjela u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove po nalogu načelnika

Stručni uvjeti:

· magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke, odnosno izjednačena visoka stručna sprema stečena prema ranijem sustavu školovanja, društvene ili tehničke struke

· najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

· organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

· položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu

· znanje engleskog jezika

Pored posebnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost).

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrati će se da ne ispunjava uvjete propisane u natječaju.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 86/08 i 61/11). Na natječaj se mogu javiti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, s time da su ga dužni položiti u zakonskom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
  4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
  5. presliku diplome
  6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
  7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak izdanog u vrijeme objave natječaja
  8. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o

nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju

9. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu

navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Postupak prijma u službu obuhvaća obvezatnu provjeru znanja kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju.

Prijave na natječaj  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko. Prijave se mogu dostaviti i osobno u sjedište Općine Kravarsko.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu, provjeru znanja engleskog jezika i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu, provjeri rada na računalu i provjeri znanja engleskog jezika.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Kravarsko (www. kravarsko.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Kravarsko, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014).
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“broj

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).

3. Zakon o Proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

4. Zakon o upravnom postupku („Narodne novine“broj 47/2009).

5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/ 11).

Natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko
Kravarsko,16.srpnja 2015. 

Više o natječaju

Načelnik općine Kravarsko raspisao je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 15.srpnja  2015. godine u Narodnim novinama broj 77. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

Opširnije...

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko

Natječaj za prijam u službu u Općinu Kravarsko
Kravarsko,16. srpnja 2015.

Privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko raspisala je javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana  15. srpnja  2015. godine u Narodnim novinama broj 77. Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Opširnije...

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram