Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STARE CIGLE

2018-05-09  (natječaj završen)

Za opširnije o natječaju kliknite na naslov

 

 


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke načelnika o prodaji cigle – (KLASA: 940-01/18-01/06, URBROJ: 238-17-18-01 od 08.svibnja 2018. g.), Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stare cigle

 

1) PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja stare cigle .

Procijenjena količina broja cigle:

15000 komada, 50 paleta – crvena cigla

2100 komada,  7 paleta – bijela cigla

Procijenjena količina cigle  može biti veća do isteka roka za dostavu ponuda.

 

2) POČETNA CIJENA

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 1,00 kn / kom , odnosno 350,00 kn / paleta (na paleti 300 komada cigle 1,00 kn / kom + paleta 50,00 kn)

Cigla se može kupiti u minimalnoj količini od 300 kom / jedna paleta, te nije moguće kupovati dio ili pola palete.

 

3) NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

Prodaja cigle  obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Cigla  se može pregledati radnim danom od 8.00 do 15.00 sati na adresi Trg Stjepana Radića 1,  Kravarsko , sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz obveznu prethodnu najavu na broj telefona 01 6237 022.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih.

 

4) SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • -Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe,   OIB, adresu, e-mail (ukoliko ga ima)  i kontakt broj
  • -Presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe)  ili presliku izvatka iz    obrtnog registra,  odnosno presliku izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe)
  • -Ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene cigle.
  • -Broj cigle/paleta koji ponuditelj želi kupiti i vrstu cigle koju želi kupiti (crvena ili bijela sukladno procijenjenoj količini iz točke 1.)

 

5) DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda je 18. svibnja 2018.  godine do 10,00 sati.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko s naznakom: „Natječaj za prodaju cigle – NE OTVARAJ“.

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

 

6) ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom 4. ovog natječaja, i ponuda sa najvišom cijenom ima prednost pred ostalima.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

Ponude će se rangirati prema prvom kriteriju cijeni i drugom kriteriju vrijeme zaprimanja ponude ukoliko su cijene iste  sve do potrošnje zaliha cigle.

Općina Kravarsko će sklopiti ugovor sa više ponuditelja prema utvrđenim kriterijima iz točke 6. ukoliko jedan ponuditelj  ne pokaže interes za svom količinom cigle iz natječaja.

 

7) OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg/najpovoljnijih  ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s Općinom Kravarsko te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude . Kupoprodaja cigle  će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja poništi ovaj natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Takva odluka je konačna. Sve informacije o predmetu natječaja mogu se dobiti radnim danom na telefon: 01 6237 022.

Ovaj natječaj objavit će se na web stranici  Općine Kravarsko (www.kravarsko.hr) i na oglasnoj ploči Općine  Kravarsko.

 

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja

 

Ponudu možete dostaviti na obrascu koji možete preuzeti OVDJE.

Uz obrazac ponude dostaviti presliku osobne iskaznice.

Dostaviti prema uputama u zatvorenoj omotnici.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram