Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Gospodarenje otpadom

 

ODVOZ OTPADA OD 01.07.2020.

 

Od 01.07.2020.g. uslugu odvoza otpada na području Općine Kravarsko pružati  će VG Čistoća d.o.o.


Sve detalje možete vidjeti u nastavku

 

Obavijest VG Čistoća d.o.o.

 

Raspored odvoza otpada od 01.07.2020.

 

CJENIK javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kravarsko

 

Pregled cijena sa PDV-om (paušal, jedan odvoz, dva odvoza / mjesečno) - za fizičke osobe (domaćinstva)

 

Volumen spremnika

 

bez odvoza/

paušal

jedan odvoz

mjesečno

dva odvoza

mjesečno

120 l

55,37 kn

64,46 kn

73,54 kn

240 l

55,37 kn

73,54 kn

91,71 kn


 

Raspored odvoza glomaznog otpada

 

Naselje

Nadnevak

Lokacija

Pustike

06. i 07. srpanj 2020.

Kod raspela (preko puta)

Barbarići Kravarski

08. i 09. srpanj 2020.

Kod igrališta (društvenog  doma)

Podvornica

10. i 13. srpanj 2020.

Ispred društvenog doma

Kravarsko

14. i 15. srpanj 2020.

Sajmište

Žitkovčica

16. i 17. srpanj 2020.

Na ulazu u Žitkovčicu

Novo Brdo

20. i 21. srpanj 2020.

Križanje za Vujnoviće

Gladovec Kravarski

22. i 23. srpanj 2020.

Kod igrališta

Donji Hruševec

24. i 27. srpanj 2020.

Kod groblja

Čakanec

28. i 29. srpanj 2020.

Križanje  Pejaki – Nestići

Gornji Hruševec

30. i 31. srpanj 2020.

Kod Lončara  – nasuprot autobusne stanice

 

 

 

 

Suglasnost na cjenik

 

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

 

Obavijest o promjeni davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kravarsko

 

Sve Odluke i suglasnosti objavljene su  u "Glasniku Zagrebačke županije"  br. 19/20 od 10.06.2020. godine.

 

Usporedba postojećih  i novih predloženih  neprihvaćenih cijena Eko-Flora Plus d.o.o. i  prihvaćenih cijena VG Čistoće d.o.o.

 

 

 

Nepropisno odbačeni otpad - mole se svi stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom  otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u prostorije Općine Kravarsko.

 

Papir i plastika na području cijele Općine odvajaju se na kućnom pragu u vrećama plave i žute boje.  Spremnici za staklo postavljeni su na lokacijama u Kravarskom (centar 2 spremnika), Donji Hruševec (2 spremnika), Gornji Hruševec (1 spremnik), Barbarići Kravarski (1 spremnik). Spremnici za MET i tekstil postavljeni su na lokacijama u Kravarskom, Donji Hruševcu  i Gornjem Hruševcu.

Predviđeni popis lokacija MRD-a najavljen od 01.11.2018.  biti će objavljen naknadno, obzirom da je koncesionar tražio odgodu zbog neispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta do zadanog roka.

 

Upute za odvajanje otpada

  

BROŠURE I LETCI

MOJE DOBRE NAVIKE - razvrstavamo  otpad

NAVIKE USVOJIMO I OTPAD ODVOJIMO

EE OTPAD

KOMPOSTIRANJE

 

 

 

Odluke  i dokumentacija vezane uz gospodarenje otpadom

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko

 

Odluka o davanju koncesije

 

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. - 2022. godine

 

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017 - 2022. godine

 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2022. GODINE

 

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

 

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 17. studenog  2017. godine do 18. prosinca  2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. godine na adresu Općina Kravarsko , Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/  (na linku ispod ovog teksta)

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko , svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK

Vlado Kolarec

 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

 

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko 2017.-2020.

 

 

© Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram

Informacije profila

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.40 MB (+0.40) - afterLoad
Application 0.040 seconds (+0.039); 2.88 MB (+2.48) - afterInitialise
Application 0.057 seconds (+0.017); 3.89 MB (+1.01) - afterRoute
Application 0.123 seconds (+0.066); 6.36 MB (+2.47) - afterDispatch
Application 0.184 seconds (+0.060); 8.10 MB (+1.73) - afterRender

Korištenje Memorije

8.14 MB (8,534,320 Bytes)

42 Upita zapisano

 1. SELECT `data`
    FROM `kra_session`
    WHERE `session_id` = '7rlt7j80mombu3odhcn87cr177'
 2. DELETE
    FROM `kra_session`
    WHERE `time` < 1603176357
 3. SELECT `session_id`
    FROM `kra_session`
    WHERE `session_id` = '7rlt7j80mombu3odhcn87cr177'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `kra_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('7rlt7j80mombu3odhcn87cr177', 0, 1603177257)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `kra_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM kra_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM kra_menu AS m
    LEFT JOIN kra_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT *
    FROM kra_languages
    WHERE published=1
 12. SELECT id, home, template, params
    FROM kra_template_styles
    WHERE client_id = 0
 13. SELECT a.rules
    FROM kra_assets AS a
    WHERE (a.id = 1)
    GROUP BY a.id
 14. SELECT b.rules
    FROM kra_assets AS a
    LEFT JOIN kra_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE (a.name = 'com_content' OR a.parent_id=0)
    GROUP BY b.id
    ORDER BY b.lft
 15. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems
    FROM kra_categories as c
    LEFT JOIN kra_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    LEFT JOIN `kra_content` AS i
    ON i.`catid` = c.id
    AND i.state = 1
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=10
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 16. SELECT b.rules
    FROM kra_assets AS a
    LEFT JOIN kra_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE (a.name = 'com_content.category.10' OR a.parent_id=0)
    GROUP BY b.id
    ORDER BY b.lft
 17. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM kra_content AS a
    LEFT JOIN kra_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN kra_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN kra_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN kra_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN kra_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 10
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-20 07:00:57')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-20 07:00:57')
    ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
    LIMIT 0, 105
 18. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM kra_content AS a
    LEFT JOIN kra_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN kra_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN kra_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN kra_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN kra_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 10
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-20 07:00:57')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-20 07:00:57')
    ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
 19. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM kra_categories as c
    LEFT JOIN kra_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=10
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 20. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, mm.menuid
    FROM kra_modules AS m
    LEFT JOIN kra_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-10-20 07:00:57')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-10-20 07:00:57')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 174 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY position, ordering
 21. CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 22. SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max
    FROM kra_vvisitcounter
 23. CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_mod_vvisit_counter_memo (counter varchar(240) NOT NULL, lastMaxPerDay DATE NULL DEFAULT NULL , valMaxVisits INT NULL DEFAULT NULL, valMaxVisitsDay int NULL DEFAULT NULL, lastMaxVisits DATETIME NULL , PRIMARY KEY (counter) ) ENGINE=MEMORY
 24. DELETE
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE id<='466580'
 25. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE ip=UNHEX(SHA1('3.210.201.170'))
    AND ( ((unix_timestamp(NOW()) - tm ) / 60 ) < '15' )
 26. INSERT INTO kra_mod_vvisit_counter_memo ( counter )
    values ( 'vvisitcounter' )
    ON DUPLICATE KEY UPDATE counter='vvisitcounter'
 27. select TIMESTAMPDIFF( SECOND, lastMaxVisits, now() ) as ddiff
    FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
    where counter = 'vvisitcounter'
 28. select valMaxVisits val, valMaxVisitsDay day
    FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
    where counter = 'vvisitcounter'
 29. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()) + INTERVAL 1 DAY)
 30. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW() - INTERVAL 1 DAY))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()))
 31. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN 1603065600
    AND 1603670400
 32. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01"))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01") + INTERVAL 1 MONTH)
 33. SELECT *
    FROM kra_banners
    WHERE NOW() >= `reset`
    AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00'
    AND `reset`!=NULL
    AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
 34. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions,cl.track_impressions as client_track_impressions
    FROM kra_banners as a
    LEFT JOIN kra_banner_clients AS cl
    ON cl.id = a.cid
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade = a.imptotal)
    AND a.cid = 1
    AND cl.state = 1
    AND a.catid IN (8)
    ORDER BY a.sticky DESC,RAND()
 35. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions,cl.track_impressions as client_track_impressions
    FROM kra_banners as a
    LEFT JOIN kra_banner_clients AS cl
    ON cl.id = a.cid
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade = a.imptotal)
    AND a.cid = 1
    AND cl.state = 1
    AND a.catid IN (8)
    ORDER BY a.sticky DESC,RAND()
    LIMIT 0, 1
 36. UPDATE kra_banners
    SET impmade = (impmade + 1)
    WHERE id = 1
 37. SELECT `count`
    FROM kra_banner_tracks
    WHERE track_type=1
    AND banner_id=1
    AND track_date='2020-10-20 07'
 38. SELECT `count`
    FROM kra_banner_tracks
    WHERE track_type=1
    AND banner_id=1
    AND track_date='2020-10-20 07'
 39. INSERT INTO kra_banner_tracks
    SET `count` = 1 , track_type=1 , banner_id=1 , track_date='2020-10-20 07'
 40. SELECT `enabled`
    FROM `kra_extensions`
    WHERE `element` = "com_akeeba"
    AND `type` = "component"
 41. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_akeeba'
 42. UPDATE `kra_session`
    SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1603177257;s:18:\"session.timer.last\";i:1603177257;s:17:\"session.timer.now\";i:1603177257;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"86962c6d3852d3e584e2250c66e280df\";}', `time` = 1603177257
    WHERE `session_id` = '7rlt7j80mombu3odhcn87cr177'

31 Tipova upita zapisano, razvrstani su prema broju pojavljivanja.

ODABERI tablice:
 1. 5 × SELECT COUNT(*) FROM kra_vvisitcounter
 2. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM kra_extensions
 3. 2 × SELECT b.rules FROM kra_assets AS a LEFT JOIN kra_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 4. 2 × SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions,cl.track_impressions as client_track_impressions FROM kra_banners as a LEFT JOIN kra_banner_clients AS cl ON cl.id = a.cid
 5. 2 × SELECT `count` FROM kra_banner_tracks
 6. 2 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM kra_content AS a LEFT JOIN kra_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN kra_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN kra_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN kra_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN kra_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kra_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kra_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 7. 1 × SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM kra_vvisitcounte
 8. 1 × SELECT * FROM kra_banners
 9. 1 × SELECT `enabled` FROM `kra_extensions`
 10. 1 × SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, mm.menuid FROM kra_modules AS m LEFT JOIN kra_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
 11. 1 × select valMaxVisits val, valMaxVisitsDay day FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
 12. 1 × select TIMESTAMPDIFF( SECOND, lastMaxVisits, now() ) as ddiff FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
 13. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems FROM kra_categories as c LEFT JOIN kra_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 14. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM kra_extensions
 15. 1 × SELECT id, rules FROM `kra_viewlevels
 16. 1 × SELECT `session_id` FROM `kra_session`
 17. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM kra_menu AS m LEFT JOIN kra_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 18. 1 × SELECT * FROM kra_languages
 19. 1 × SELECT `data` FROM `kra_session`
 20. 1 × SELECT a.rules FROM kra_assets AS a
 21. 1 × SELECT id, home, template, params FROM kra_template_styles
 22. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM kra_categories as c LEFT JOIN kra_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
OSTALE tablice:
 1. 1 × UPDATE kra_banners SET impmade = (impmade + 1)
 2. 1 × INSERT INTO kra_banner_tracks SET `count` = 1 , track_type=1 , banner_id=1 , track_date='2020-10-20 07
 3. 1 × UPDATE `kra_session` SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1603177257;s:18:\"session.timer.last\";i:1603177257;s:17:\"session.timer.now\";i:1603177257;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"86962c6d3852d3e584e2250c66e280df\";}', `time` = 1603177257
 4. 1 × INSERT INTO kra_mod_vvisit_counter_memo ( counter ) values ( 'vvisitcounter' ) ON DUPLICATE KEY UPDATE counter='vvisitcounter
 5. 1 × DELETE FROM kra_vvisitcounter
 6. 1 × INSERT INTO `kra_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('7rlt7j80mombu3odhcn87cr177', 0, 1603177257
 7. 1 × CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=
 8. 1 × CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_mod_vvisit_counter_memo (counter varchar(240) NOT NULL, lastMaxPerDay DATE NULL DEFAULT NULL , valMaxVisits INT NULL DEFAULT NULL, valMaxVisitsDay int NULL DEFAULT NULL, lastMaxVisits DATETIME NULL , PRIMARY KEY (counter) ) ENGINE=MEMOR
 9. 1 × DELETE FROM `kra_session`